Stockholms högskolas stats- och rättsvetenskapliga fakultets femtioårsjubileum. Med utgången av vårterminen 1957 fullbordade juridiska fakulteten i Stockholm sitt femtionde arbetsår. (Jfr SvJT 1957 s. 360 f.)
    I god tid till detta jubileum utkom en av fakulteten utgiven minnesskrift (M i n n e s s k r i f t  utgiven av Juridiska fakulteten i Stockholm vid dess femtioårsjubileum 1957. Sthm 1957. Norstedts. Inb. kr. 39,00), som avser att skildra rättens och rättsvetenskapens utveckling på några viktiga områden särskilt under det sist förflutna halvseklet. Arbetet, som innehåller bidrag av fakultetens samtliga nuvarande professorer samt av dess professores emeriti EBERSTEIN och HERLITZ, har redigerats av en kommitté bestående av professorerna AGGE, EEK och HELLNER. En recension av minnesskriften kommer att inflyta i SvJT.
    I samband med jubiléet publicerades vidare första årgången av en engelskspråkig juridisk tidskrift, S c a n d i n a v i a n   S t u d i e s   i n   L a w 1 9 5 7  (Uppsala 1957. Almqvist & Wiksell. Inb. kr. 20,00). Denna tidskrift, som är avsedd att i utlandet, främst kanske den engelsktalande världen, sprida kännedom om skandinavisk rätt och rättsvetenskap, utgives under överinseende av Juridiska fakulteten i Stockholm av prof. SCHMIDT med biträde av professorerna HELLNER och WESTERBERG, doc. GRÖNFORS samt en rådgivande kommitté med representanter för övriga juridiska fakulteter i Norden. Bidrag till tidskriftens tryckning ha utgått från Statens samhälls- och rättsvetenskapliga forskningsråd, Acta Universitatis Stockholmiensis och Justitierådet Edvard Cassels stiftelse.
    Fakulteten högtidlighöll slutligen sitt halvsekeljubileum genom att vid Stockholms högskolors gemensamma promotion d. 28 maj 1957 i Stockholms stadshus kreera nio hedersdoktorer och en juris doktor efter avlagda prov. Promotor var fakultetens dekanus prof. NIAL, vilken även höll promotionsföreläsningen över ämnet »Några ord om juridisk forskning och undervisning».
    Hedersdoktorerna voro följande:
    Prof. vid universitetet i Köpenhamn POUL ANDERSEN, känd för sitt banbrytande författarskap inom stats- och förvaltningsrätten; prof. vid universitetet i Oslo CARL JACOB ARNHOLM, utg. fr. o. m. 1950 av Tidsskrift for Rettsvitenskap; f. d. presidenten i Högsta förvaltningsdomstolen i Finland URHO CASTRÉN, en framträdande gestalt i det nordiska juridiska samarbetet; ordf. i Högsta domstolen justitierådet RAGNAR GYLLENSWÄRD, medarbetare i Nytt Juridiskt Arkiv från 1939 och tidskriftens huvudredaktör från 1943; Förenta Nationernas generalsekreterare DAG HAMMARSKJÖLD; f. d. prof. vid universitetet i Paris och doyen honoraire vid dess juridiska fakultet LÉON JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, ordf. i den kommission som tillsatts för att förbereda en revision av 1804 års Code civil français; prof. i komparativ rätt vid universitetet i Chicago MAX RHEINSTEIN; f. d. justitierådet NILS VULT Von STEYERNmedlem av styrelsen för Institutet för rättsvetenskaplig forskning; samt prof. vid universitetet i Michigan HESSEL E. YNTEMA, utg. av The American Journal of Comparative Law.

444 NOTISER    Till juris doktor efter avlagda prov promoverades jur. lic. LARS HJERNER.
    Vid den efter promotionen följande banketten i Stadshusets Gyllene sal hyllades fakultetens insatser i rättsvetenskap och juristutbildning av universitetskanslern ARTHUR THOMSON samt av dekanus i juridiska fakulteten i Uppsala prof. HALVAR G. F. SUNDBERG, vilken tillika till Stockholmsfakulteten överlämnade ett ex. av Schlyters utgåva av Upplandslagen jämte adress.
    Dagen före promotionen, d. 27 maj, höll fakulteten mottagning för deblivande hedersdoktorerna i Stockholms högskolas nyrenoverade representationslokaler i Spökslottet vid Drottninggatan. I anslutning därtill höll prof. Julliot de la Morandière en föreläsning över ämnet »La revision du Code civil français».
    D. 29 maj inledde prof. Yntema ett colloquium i juridiska fakultetens sessionsrum över ämnet »Methodological Problems in Legal Research».

H. T.