446 NOTISER    Försäkringsjuridiska föreningens styrelse utgöres fr. o. m. 1957 av direktören N. G. Valentin, ordf., justitierådet Nils Beckman, v. ordf., direktören J. G. Lindström, sekr., ombudsmannen Bengt Malmæus, prof. Jan Hellner, adv. Gunnar Lindh, lagbyråchefen Sten Rudholm och ombudsmannen Gerhard Grabe. Styrelsesuppleanter äro prof. Phillips Hult och chefsombudsmannen Ebbe Jacobsson. Revisorer äro kammarrättsrådet Erik Stern och direktören Olof Alexanderson.
    Under år 1956 har föreningen sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 28 febr. av prof. Hellner över ämnet »Något om försäkringsbara intressen»; d. 19 april av prof. P. O. Ekelöf över ämnet »Rättegångskostnadsfrågor»; d. 18 okt. av justitierådet Beckman över ämnet »Lagtillämpning och prejudikat» samt d. 14 nov. av dispaschören P. G. Hasselrot över ämnet »Förslaget till allmän svensk sjöförsäkringsplan». — Föreningen har 272 aktiva och 30 passiva medlemmar.

 

    International Fiscal Association (I FA) avhåller 1957 års kongress i Wien under tiden d. 16—20 sept. Under kongressen komma följande ämnen att dryftas: 1. »Der Rechtsschuts des Steuerpflichtigen». 2. »Die Betriebsstätte im nationalen und internationalen Steuerrecht». 3. »Die Besteuerung des geistigen Eigentums» (studieämne).
    Upplysningar lämnas av den svenska avdelningens sekreterare direktör Th. Hultman, Exportföreningen, Vasagatan 12, Stockholm (tfn 22 98 00).

 

PERSONALNOTISER 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    31 maj 1957 förordnat e. o. byråchefen i justitiedep., hovr.rådet i Svea hovrätt Hans-Fredrik Ringdén till byråchef i samma dep. fr. o. m. 1 juli 1957;
    6 juni 1957 förordnat ass. i Göta hovrätt Gunnar Ekblad att t. v. biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    15 maj 1957 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Lennart Fredlund till sekr. i utredn. för en översyn av allmänna hyreslagen (s. 365);
    12 juni 1957 förordnat e. sekr. vid Sthms rr. Sture Hägerroth till bitr. sekr. i stadsdomstolsutredningen;
    17 juni 1957 förordnat ass. Harry Liitjohann till expert i 1955 års domarutredning.

    Socialdepartementet. K. M:t har 31 maj 1957 förordnat ass. i Svea hovrätt Liss Granqvist att fr. o. m. 1 juli 1957 t. v. vara byråchef för lagärenden i socialdep.

    Inrikesdepartementet. K. M:t har 31 maj 1957 för ordnat byråchefen förlagärenden i inrikesdep., ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Carl Persson att fr. o. m. 1 juli 1957 t. v. vara chef för rättsavd. i samma dep.

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 6 juni 1957 förordnat hovr.rådet i Svea hovrätt Gunnar von Sydow att fr. o. m. 1 juli 1957 t. v. vara byråchef för lagärenden i kommunikationsdep.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    10 maj 1957 förordnat rev.sekr., kaptenen i res. Hans Nordström att under sin anställning som chef för sektion III vid svenska FN-bataljonen vara auditör vid bataljonen;
    16 maj 1957 förordnat tingsdomaren i Flundre, Väne och Bjärke domsaga Harald Kastrup att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    31 maj 1957 utnämnt hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Wilhelm Stoltz att fr. o. m. 1 juli 1957 vara rev.sekr. i Ca 37 med skyldighet att föredraga skiftesmål;

PERSONALNOTISER 447    s. d. förordnat ass. i Svea hovrätt Johan Wellander, ass. i Göta hovrätt Bo Swartling och hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Åke Åkebring att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    27 juni 1957 utnämnt ass. i Svea hovrätt Folke Nyquist till rev.sekr. fr. o. m. 1 juli 1957.