448 PERSONALNOTISER    Rådhusrätterna. K. M:t har
    16 maj 1957 utnämnt ass. vid rr. i Norrköping Walter Delje till rådm. is amma stad fr. o. m. 1 juni 1957;
    31 maj 1957 utnämnt rev.sekr. greve Carl Hamilton till borgm. i Härnösand fr. o. m. 1 sept. 1957.
    s. d. utnämnt e. rådm. i Sthm Gösta Masreliez till rådm. i samma stad fr. o. m. 1 juni 1957;
    s. d. utnämnt exekutionsnot. vid rr. i Malmö John Matiasson till ass. vid samma rr. fr. o. m. 1 juni 1957;
    6 juni 1957 förordnat t. f. rådm. i Sthm Erik Björkman till e. rådm. i samma stad;
    s. d. utnämnt ass. vid rr. i Hälsingborg Allan Sundberg till rådm. i samma stad;
    27 juni 1957 utnämnt civilrådm. i Halmstad Sten Schreiber till inskr.rådm. i samma stad fr. o. m. 1 juli 1957.

    Militieombudsmansexpeditionen. Riksdagens militieombudsman har 29 juni 1957 förordnat ass. i Svea hovrätt Bertil Holmquist till byråchef vid militieombudsmansexp. fr. o. m. 1 juli 1957.

    Polis- och åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har
    29 maj 1957 utnämnt jur. kand. Erik Nilsson till bitr. stadsfiskal i Östersund fr. o. m. 15 juni 1957;
    11 juni 1957 utnämnt bitr. stadsfiskalen i Örebro Tord Wessman till bitr. stadsfiskal i Malmö fr. o. m. 19 aug. 1957.

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har
    27 juni 1957 beviljat anstaltsdir. vid fångv.anstalten i Växjö Ingrid Lindström avsked med utg. av sept. 1957;
    s. d. till anstaltsdir. konstituerat, vid fångv.anstalten i Gävle fr. o. m. 1 aug. 1957 anstaltsdir. vid fångv.anstalten i Västerås Gösta Arvidson och vid fångv.anstalten i Kristianstad fr. o. m. 1 juli 1957 föreståndaren vid sistnämnda anstalt Folke Bäckman;
    s. d. förordnat kamr. vid fångv.anstalten i Härnösand Malte Ståhlberg till bitr. fångv.insp. vid fångv.anstalten Skogome fr. o. m. 1 juli 1957.

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M :t har
    27 juni 1957 till skyddskonsulenter förordnat i  S t h m s  d i s t r i k t  skyddsass. där Ragnar Persson fr. o. m. 1 juli 1957 och skyddskons. i Jämtlands distrikt Georg Fitinghoff fr. o. m. 1 okt. 1957 samt i  S ö d e r t ö r n  G o t l a n d s  d i s t r i k t  skyddsass. i Sthms distrikt Anna-Lisa Ek fr. o. m.1 juli 1957.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits 13 maj 1957 Nils Wilhelmsson, Nässjö, samt Tord Lindahl och Ingegerd Ramstedt, Sthm, samt 24 maj 1957 Anders Grönfeldt, Göteborg.

    Universiteten. Vid Uppsala universitet ha
    31 maj 1957 promoverats till juris jubeldoktor riksmarskalken Birger Ekeberg samt till juris hedersdoktorer professorn vid universitetet i Philadelphia Thorsten Sellin, professor emeritus Erik Wellander och advokaten Holger Wiklund. (Ang. promotion vid Sthms högskola se ovan s. 000.)
    K. M:t har
    27 juni 1957 stadfäst direktionens för Handelshögskolan i Sthm beslut att till rektor vid högskolan fr. o. m. 1 juli 1957 t. o. m. 30 juni 1962 utse professorn vid högskolan Knut Rodhe;
    s. d. stadfäst Sthms högskolas styrelses beslut att till preceptor i straffrätt vid högskolan utnämna docenten vid högskolan Hans Thornstedt.

    Rättelse. I notisen angående Juristklubben i Linköping (s. 300) omnämnt föredrag d. 6 april 1956 hölls av jur. kand. Carl M. Elwing, Lund.

 

Trycklov 8/7 1957.