HALVAR G. F. SUNDBERG. Kommunalrätt Allmänna delen. 4:e uppl. Sthlm 1956. Norstedts. 545 s. Kr. 54,00, inb. 64,50.

    När första upplagan av SUNDBERGS numera välkända arbete Kommunalrätt utkom 1936, kunde författarens företrädare på lärostolen i offentlig rätt i Uppsala C. A. REUTERSKIÖLD uttala, att Sundberg rikat den svenska rättslitteraturen med ett verk av bestående värde. Detta omdöme förtjänar upprepas i dag, desto mer som det nu bygger på två decenniers erfarenheter. Sundberg införde med sin bok i den svenska kommunalrätten en rättsvetenskaplig systematik som förut saknats. Om arbetets betydelse i det praktiska rättslivet vittnar, att verket haft den relativt osedvanliga framgången att under de gångna 20 åren utkomma i fyra upplagor, den andra 1942, den tredje 1947 och den här anmälda fjärde 1956.
    Den systematik och den terminologi som Sundberg lanserade redan i den första upplagan 1936 ha — om ock med enstaka undantag — allmänt godtagits och kommunaljuristerna ha vant sig att i detta arbete söka ledning, då svårigheter av rättslig natur mött. Den nya upplagan följer vad angår disposition och innehåll nära de tidigare men har i förhållande till dessa ändrats och kompletterats med hänsyn till nytillkommen lagstiftning, judikatur och

478 LITTERATURNOTISERlitteratur. Det välkända verket torde icke behöva någon utförligare presentation.

G. P.