480 LITTERATURNOTISERENNECCERUSKIPPWOLFF. Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. Bd III. Sachenrecht. 10. Bearb. von MARTIN WOLFF U. LUDWIG RASIER. Tübingen 1957. J. C. B. Mohr. XX + 825 s. DM 42,00, inb. 47,00.

    MARTIN WOLFFS stora framställning av tysk sakrätt är berömd och i stora delar uppmärksammad även av svenska, för utländsk rätt intresserade jurister. Det har emellertid förflutit 25 år, sedan den senaste versionen av detta verk utkom. Författaren drevs i landsflykt genom Hitlerregimen; han avled i USA år 1953. Verket har nu grundligt omarbetats av RAISER, professor i Tübingen, vilken därvid under flera år samarbetade med WOLFFKnappast en sida har, säges det i förordet, lämnats alldeles oförändrad. Att bearbetaren icke i allo ansluter sig till Wolffs vetenskapliga metod, som enligt vad han anmärker mött en del kritik, framgår tydligt. Naturligen har han dock vid omredigeringen ålagt sig viss återhållsamhet.

H j. K.

 

JOSEF ESSER. Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts. Tübingen 1956. J. C. B. Mohr. XX + 394 s. DM 37,50, inb. 41,50.

    Detta arbete behandlar utförligt ett utomordentligt fängslande ämne: förhållandet mellan »allmänna rättsprinciper», å ena sidan, samt konkreta rättsregler, de må ha givits i lag eller utbildats i domstolspraxis, å den andra. Att de allmänna rättsprinciperna icke kunna härledas enbart ur det positiva rättsmaterialet (lagar och rättspraxis m. m.) utan utgöra ett självständigt, skapande element vid rättsordningens utbildande är enligt förf. ovedersägligt. Uppenbart är, att under sådana förhållanden möta vanskliga problem av den största räckvidd, bl. a. rörande innebörden av och gränserna för ett positivistiskt resp. ett naturrättsligt rättstänkande och allt vad därmed sammanhänger. Arten av de problem, som de djupgående — och icke alltid lättlästa — analyserna i arbetet kretsa kring, må här endast antydas genom att rubrikerna till de tre huvudavsnitten nämnas: De allmänna rättsgrundsatsernas och rättstankarnas »Erscheinungsformen» inom privaträtten — försök till en klassifikation och typbestämning av de allmänna rättsprinciperna — den roll de allmänna rättsprinciperna spela vid uppbyggandet av kodifierad privaträtt och av »judge-made law».
    Arbetet, som överhuvud har intresse för läran om lagtolkning och rättskällor, har komparativ inriktning. Det utgör första numret i en av »Die deutsche Gesellschaft für Rechtsvergleichung» utgiven serie undersökningar till jämförande allmän rättslära och till komparativ rättsforsknings metodik.

H j. K.

 

WOLFRAM MÜLLER-FREIENFELS. Die Vertretung beim Rechtsgeschäft. Tübingen 1955. J. C. B. Mohr. XVI + 432 s. DM 39,60, inb. 43,50.

    Det är nu för tiden vedertaget i doktrinen, säger förf. till förestående arbete, att man vid analysen av fullmaktsinstitutet icke blott hävdar att fullmakten är »självständig» i förhållande till uppdraget eller annat »Grundgeschäft» utan även rigoröst genomför uppfattningen om dess självständighet såtillvida, att det av huvudmannen till fullmäktigen givna bemyndigandet (en ensidig rättshandling) tänkes vara helt avskilt från och icke i någon mån utgöra en del av det av fullmäktigen med tredje man ingångna avtalet.

LITTERATURNOTISER 481Det hållbara i sistnämnda uppfattning — samt åtskilliga andra, därmed mer eller mindre sammanhängande spörsmål — underkastas i det omfångsrika arbetet ingående undersökningar. Kritiken av den inom fullmaktsläran härskande »abstraktions- och isoleringsmetoden» är skarp. Utan tvivel sägas ock en hel del tänkvärda saker. Hur pass fruktbart det hela är förefaller emellertid svårt att avgöra. Framställningen, som är späckad med analyser rörande konstruktionsfrågor och andra utpräglat »teoretiska» spörsmål, är ingalunda lättillgänglig. Man känner sig näppeligen övertygad om — men i sådant hänseende kan ju ett misstag lätt begås — att det föreligger en riktig proportion mellan betydelsen av de undersökta tvisteämnena och all i arbetet nedlagd tankemöda, låt vara att förf. med utgångspunkt från sin principiella åskådning på hithörande områden även kommit in på åtskilliga konkreta rättsfrågor av intresse.

Hj. K.