KARL LARENZ. Lehrbuch des Schuldrechts. Bd II. Besonderer Teil. München und Berlin 1956. C. H. Beck. XVI + 413 s. DM 21,00.

    Förevarande arbete innefattar en ganska utförlig skildring — trycket är tätt och förf. skriver tämligen koncentrerat — av de olika obligationsrättsliga instituten för den tyska rättens del. Behandlingen av ämnet är frisk, och självständiga och värdefulla synpunkter framföras. I vissa delar har förf., såsom påpekas i förordet, inskränkt sig till att utveckla grundtankarna i vederbörande rättsregler och beröra själva huvudfrågorna; även där ger dock arbetet vida mer än en för studerande avpassad lärobok enligt våra begrepp. Beträffande vissa andra rättsområden åter är framställningen mycket fördjupad och ganska detaljrik. Detta gäller bl. a. köprätten och den utomobligatoriska skadeståndsrätten liksom läran om kondiktioner (obehörig vinst). Det sistnämnda avsnittet har dock för svenska läsare mindre betydelse, emedan tysk rätt härvidlag starkt avviker från den svenska. Eljest är det ju så att vi i Sverige i mycket stor utsträckning tillgodogjort oss vad den tyska rätten, utbildad på basis av pandekträtten, innehåller på den speciella obligationsrättens område.

Hj. K.

 

EBERHARD SCHMIDT. Die Reform des Strafrechts im Rückblick auf Berliner Impulse in der Geschichte der modernen Kriminalpolitik. Sonderdruck aus Verhandlungen des 41. Deutschen Juristentages, Band II. Tübingen 1956. J. C. B. Mohr. 19 s. DM 2,00.

    Detta lilla häfte innehåller en festföreläsning, som den kände lärjungen till FRANZ Von LISZT prof. EEBERHARD SCHMIDT hållit vid den 41 :a tyska juristdagen i Berlin.
    Som ett efterföljansvärt exempel på samverkan i kriminalpolitiska frågor mellan företrädare för skilda straffrättsliga skolor skildrar förf. det samarbete för en straffrättsreform som i början av 1900-talet ägde rum mellan de båda Berlinprofessorerna KAHL — bekant som anhängare av den s. k. klassiska skolan — och Von LISZT — ledare för den s. k. moderna straffrättsskolan. Vad som förenade dem båda var en anslutning till liberala rättsstatsidéer och en empirisk inställning till aktuella kriminalpolitiska problem.

H. T.

 

31—573004. Svensk Juristtidning 1957