482 LITTERATURNOTISERS t r a f g e s e t z b u c h. (L e i p z i g e r   K o m m e n t a r)  8., neu bearb. Aufl. Band 1. Herausg. v. HEINRICH JAGUSCH & EDMUND MEZGER gemeinschaftlich mit AUGUST SCHÄFER & WOLFHART WERNER. Berlin 1957. de Gruyter.XX + 796 s.

    Första bandet av den välkända Leipziger Kommentar (jfr SvJT 1954 s. 401 f. med hänv.), en »Grosskommentar der Praxis», föreligger nu i sin 8:e uppl. Utg. äro numera den tyska straffrättsvetenskapens nestor prof. MEZGER i München och Bundesrichter JAGUSCH, biträdda av förutv. Reichsgerichtsrat SCHÄFER och Bundesrichter WERNER. Detta band behandlar den tyska strafflagens allmänna del (614 s.) samt några avsnitt av den speciella delen, nämligen brott mot staten, brott mot allmän ordning samt penningförfalskning. Arbetet karakteriseras av sin fylliga, lättlästa och väldisponerade framställning med talrika hänvisningar till teori och praxis.

H. T.

 

T h e   P r o t e c t i v e   C o d e.   A Swedish Proposal. By THORSTEN SELLINSthm 1957. Nordiska Bokhandeln i distribution. 56 s. Kr. 3,00.

    Strafflagberedningens i slutet av förra året avlämnade betänkande med förslag till skyddslag (se SvJT 1957 s. 136) har gjorts tillgängligt för en vidare läsekrets än den som behärskar nordiskt språk. Redan i betänkandet fanns såsom bilaga intagen en översättning till engelska av själva lagtexten, utförd av professorn vid Pennsylvaniauniversitetet i Philadelphia, svenskättlingen THORSTEN SELLIN. Nu föreligger en på justitiedepartementets föranstaltande utarbetad kortfattad kommentar på engelska till förslaget, vilken också författats av Sellin. I broschyren har lagtexten till skyddslagen intagits. Skriften är försedd med förord av justitieminister HERMAN ZETTERBERG. Sellin, som väl känner den svenska kriminallagstiftningen — bl. a. har han biträtt inom strafflagberedningen 1946—47 — presenterar skyddslagsförslaget så, att dess plats i rättsutvecklingen framträder även för en läsare som icke är bekant med svensk rätt.

C. H.

 

GUNNAR MARNELL. Introduktion för nyanställda. Utgiven av Kungl. fångvårdsstyrelsen. Sthm 1957. 20 s.

    Fångvårdsstyrelsen har utgivit en liten skrift avsedd att vara en introduktion för de nyanställda inom fångvårdens tillsynstjänst. Skriftens författare är fångvårdsdirektören GUNNAR MARNELL. I skriften behandlas de allmänna anställningskraven och den personliga lämpligheten för anstaltsarbete, anstaltsordningen, anstaltssituationen, behandlingsprogrammet och klientelkontakten. Förf. framhåller inledningsvis svårigheten att välja ut de rätta personerna för vården av dem som mot sin vilja är omhändertagna av samhället och manar den som antagits för aspiranttjänstgöring att gång på gång fråga sig om han motsvarar de speciella kraven inom detta yrke.

C. H.