Ur Svensk författningssamling 1957
348. Lag d. 31 maj 1957 om folkomröstning i pensionsfrågan.
353. KK d. 6 juni 1957 om ändring i allmänna verksstadgan d. 7 jan. 1955 (nr 3).
355. Lag s. d. om ändrad lydelse av 4 § 2 mom. lagen d. 28 sept. 1951 (nr 649) om straff för vissa trafikbrott.
356. KF s. d. om ändring i vägtrafikförordningen d. 28 sept. 1951 (nr 648).
358. KK d. 24 maj 1957 om familjebostadsbidrag.
359. KK s. d. om egnahemslån m. m.
360. KK s. d. om tertiärlån m. m.
383. Lag d. 27 juni 1957 ang. ändrad lydelse av 2, 3 och 4 §§ lagen d. 27 juni 1902 (nr 71), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.
390. Lag s. d. om fiskearrenden.
391. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 1 kap. 7 § lagen d. 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom.
399. KK d. 31 maj 1957 om rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt m. m.
403. KK s. d. om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 1 okt. 1943 (nr 740) ang. bestridande av kostnader för övervakning av villkorligt dömda.
404. KK s. d. om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 17 nov. 1944 (nr 757) ang.bestridande av kostnader för tillsyn över villkorligt frigivna.
405. KK s. d. om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 29 juni 1950 (nr 426) ang. bestridande av kostnader för tillsyn över dem, som utskrivits på prov från anstalt för verkställighet av ungdomsfängelse, förvaring eller internering, m. m.
406. KK s. d. om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 20 maj 1955 (nr 252) ang. dagarvode samt resekostnadsersättning och traktamente till vissa ledamöter av övervakningsnämnd.
407. KK d. 27 juni 1957 ang. ersättning åt Stockholms rådhusrätts tekniskt sakkunniga ledamöter i patentmål.
408. KK s. d. ang. ändrad lydelse av 4 § kung. d. 10 juli 1947 (nr 644) om anställande av allmän tolk m. m.
409. KK s. d. ang. ändrad lydelse av 4 § kung. d. 10 juli 1947 (nr 645) om tolk för döva och stumma.

 

    1 Vid denna redogörelses utarbetande ha medverkat hovrättsassessorerna MAURITZ Bäärnhielm, Gunnar Ekblad och CARL-GUSTAF GROTANDER samt hovrättsfiskalen JAN ERIK ELLIOT.

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET 507410. KK s. d. ang. ersättning åt expropriationstekniker.
411. KK s. d. ang. ersättning åt särskild ledamot av rådhusrätt i mål om klander av dispasch.
445. KK s. d. ang. ändring i kung. d. 16 dec. 1949 (nr 661) om skyldighet för domstol att lämna uppgift i mål och ärenden enligt föräldrabalken.
464. KK d. 6 juni 1957 om ändring i arbetsordningen för rikets hovrätter d. 19 dec. 1947 (nr 960).
474. KF d. 27 juni 1957 om ändring i förordningen d. 25 okt. 1940 (nr 910) ang. yrkesmässig automobiltrafik m. m.
475. KK s. d. ang. undantag i vissa fall från tillämpningen av lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m.
476. KK d. 6 juni 1957 om ändring i kung. d. 26 maj 1954 (nr 463) ang. vissa ersättningar åt befattningshavare vid polis- och åklagarväsendet m. m.
477. KK d. 27 juni 1957 om ändring i kung. d. 19 maj 1944 (nr 246) om antagande av aspiranter å länsnotarie- och taxeringsassistenttjänster m. m.
478. KK s. d. om ändrad lydelse av 3 § kung. d. 18 nov. 1932 (nr 521) med vissa bestämmelser ang. kostnaden för sammanträden och besiktningar i samband med uppläggande av nya fastighetsböcker för landet.
485. KK d. 29 juli 1957 om ändrad lydelse av 2 § kung. d. 16 dec. 1949 (nr 662) med vissa bestämmelser ang. blodundersökning m. m. i mål om äktenskaplig börd eller faderskapet till barn utom äktenskap.                                            S. R.