Internationellt expertmöte om »les droits voisins». En internationell kommitté av upphovsmannarättsexperter har vid möte d. 4—13 mars 1957 i Monaco behandlat frågan om internationellt skydd för utövande konstnärer, grammofonfabrikanter och radioföretag (»les droits voisins» — se SOU 1956: 25 s. 354 ff och SvJT 1956 s. 666). Mötet hade anordnats av direktören för Bernunionens byrå och generaldirektören för Unesco.
    Arbetet på att åstadkomma en internationell konvention i ämnet har under en följd av år bedrivits på två skilda håll: dels inom Internationella arbetsorganisationen (IAO) och dels inom Bernunionen. Under senare tid har frågan även tagits upp av Unesco och visst samarbete har inletts mellan denna organisation och Bernunionen. Mellan IAO, å ena, samt Bernunionen och Unesco, å andra sidan, ha rått betydande meningsskiljaktigheter både om det sätt på vilket skyddet bör anordnas och om den lämpliga formen för de förberedande arbetena. I den senare delen träffades emellertid förra året en överenskommelse, som bl. a. innebar att organisationerna gemensamt skulle

512 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTsammankalla en diplomatisk konferens för slutlig behandling av konventionsfrågan. Till konferensen, som preliminärt avses att äga rum i Rom i början av 1958, skulle de båda sidorna lägga fram var sitt konventionsförslag. Inom IAO utarbetades ett sådant redan 1956. Mötet i Monaco hade till uppgift att förbereda det förslag som skall presenteras av Bernunionen och Unesco.
    De i mötet deltagande experterna hade utsetts av regeringarna i tolv stater: Argentina, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Mexico, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Tjeckoslovakien, Förbundsrepubliken Tyskland och USA. Dessutom hade experter sänts av tre internationella upphovsmannaorganisationer. Förhandlingarna följdes av åtskilliga observatörer, bl. a. från Europarådet och IAO. Från Sverige, som skall vara värdland för nästa konferens om revision av Bernkonventionen och därför har särskilt intresse att hålla kontakt med utvecklingen på området, deltog i nämnda egenskap hovrättsassessorn Torwald Hesser.
    Expertkommittén antog ett utkast till en internationell överenskommelse om skydd för hithörande rättigheter, en rapport med motivering till utkastet och fyra rekommendationer.
    Utkastet skall sändas på remiss till samtliga regeringar. Ursprungligen var avsikten att utkastet jämte inkomna remissvar skulle, efter bearbetning inom Bernbyrån och Unescos sekretariat, direkt underställas den planerade diplomatiska konferensen. I en av rekommendationerna uttryckte kommittén emellertid önskemål om att materialet dessförinnan skulle överarbetas av en ny expertkommitté.

T. H—r