PERSONALNOTISER 525    Häradsrätterna. K. M:t har 29 juli 1957 utnämnt rev.sekr. Folke Nyquist till tingsdomare i Sollentuna och Färentuna domsaga fr. o. m. 1 sept. 1957.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    29 juli 1957 till e. o. vattenrättsdomare förordnat, vid N o r r b y g d e n s   v a t t e n d o m s t o l  ass. i Svea hovrätt Carleric Ejerdal och Oskar Olsson fr. o. m. 1 aug. 1957 och vid  M e l l a n b y g d e n s   v a t t e n d o m s t o l   ass. i samma hovrätt Karl-Gerhard Cars fr. o. m. 1 sept. 1957;
    s. d. till e. o. vattenrättsingenjör förordnat civ.ing. Lars Westgren fr. o. m. 1 nov. 1957 och lantbruksing. Erik Alström fr. o. m. 1 sept. 1957, båda med tjänstg. förlagd företrädesvis till  M e l l a n b y g d e n s   v a t t e n d o m s t o l, samt lantbruksing. Magnus Peterson fr. o. m. 1 sept. 1957 med tjänstg. förlagd företrädesvis till  N o r r b y g d e n s   v a t t e n d o m s t o l;
    s. d. förordnat t. f. vattenrättssekr. vid Österbygdens vattendomstol Brit -Marie Ericsson till vattenrättssekr. vid samma vattendomstol t. v. under 3 år fr. o. m. 1 aug. 1957;
    16 aug. 1957 förordnat civ.ing. David Östensson till e. o. vattenrättsing. fr. o. m. 1 nov. 1957 med tjänstg. förlagd företrädesvis till Norrbygdens vattendomstol.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    29 juli 1957 utnämnt byrådir. vid åkl.mynd. i Sthm Bengt Alstermark till byråchef vid Sthms magistrat och rr. fr. o. m. 1 aug. 1957;
    s. d. utnämnt förste ass. vid rr. i Uppsala Olle Knöös till rådm. i samma stad fr. o. m. 1 aug. 1957;
    16 aug. 1957 utnämnt rådm. i Göteborg Herman Baagøe till borgm. i samma stad fr. o. m. 1 okt. 1957;
    s. d. utnämnt fiskalen i hovr. för Övre Norrland Albert Bengtsson till rådm. i Umeå fr. o. m. 1 okt. 1957.

 

    Justitieombudsmansexpeditionen. Efter JO-ämbetets omorganisation har fr. o. m. den 1 juli 1957 till kanslichef i lönegraden Bp 4 förordnats byråchefen Gösta Stenlund, till byråchefer i lönegraden Br 2 byrådirektören Carl Gustaf Lidberg och assessorn i Svea hovrätt Ivan Wallenberg samt till sekreterare i lönegraden Ar 25 resp. Ar 24 assessorn vid överståthållarämbetet Georg Blomqvist och fiskalen i hovrätten för Västra Sverige Tomas Löfstedt.

 

    Polis- och åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har
    9 juli 1957 utnämnt e. o. stadsfiskalsass. i Göteborg Agne Wahlin till stadsfiskalsass. i samma stad;
    15 juli 1957 utnämnt e. o. andre stadsfiskalsass. i Sthm Kurt Lindroth till andre stadsfiskalsass. i samma stad.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 29 juli 1957 förordnat t. f. förste läkaren vid fångv.anstalten å Långholmen Ulla Bergkwist att 1 aug. 1957— 31 jan. 1958 uppehålla bef. såsom överläkare vid ungdomsanstalten Roxtuna.

 

    Universiteten. K. M:t har 29 juli 1957 stadfäst Sthms högskolas styrelses beslut att till preceptor i civilrätt vid högskolan utnämna docenten där Lennart Vahlén.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 29 juni 1957 antagits Alfred Haglund, Göteborg, Gotthard Wessman, Hälsingborg, och Sigvard Norman, Sthm.