ÅKE HASSLER. Civilprocessrätt. Sthm 1956. Nordiska Bokhandeln. 270 s. Kr.18,00.

    Ifrågavarande arbete avser enligt förordet att vara en lärobok för juris kandidatexamen och att måhända även kunna bli till någon nytta för praktiker.
    De som läste på sin examen i början av 1920-talet eller dessförinnan erinra sig icke utan en smula bitterhet hur utomordentligt fåtalig den juridiska litteratur var, som var direkt avsedd för de studerande. Mycken tid går förlorad för den studerande ungdom, som försöker att utan lämpliga läroböcker tillägna sig det erforderliga vetandet. Det kan ej begäras av en ung studerande att han skall kunna få ut tillnärmelsevis så mycket av den rena lagtexten som den vilken i sin dagliga gärning tillämpar lagen. Det blir lätt ett själlöst utantillplugg. Föreläsningar och seminarieövningar kunna, med de fåtaliga lärarkrafter som stå till buds, icke annat än till mycket liten del ersätta läroböckerna. Varje tillskott till denna form av litteratur är därför att hälsa med den största tillfredsställelse. Ifrågavarande arbete motsvarar högt ställda anspråk i detta hänseende. Uppställningen följer i stora drag rättegångsbalken men har kunnat göras mera överskådlig. Författaren ger sig icke närmare in på tolkningsproblem, men antyder ett flertal sådana och lämnar i noter hänvisning till rättsfall och litteratur, som den, vilken vill gå djupare, har god nytta av. Han angiver även några fall, där rättegångsbalken enligt hans mening grundar sig på föråldrade teorier, och diskuterar här och där dess terminologi.
    Boken behandlar domstolsväsendet och rättegången i allmänhet. Författaren beklagar, att han icke synes kunna få tid att fullfölja arbetet med återstående ämnen såsom domens verkan, rättegångskostnad, bevisning, allmänna principer för förfarandet, de närmare reglerna för förfarandet i olika instanser och extraordinära rättsmedel. I detta beklagande kan man instämma, med en förhoppning att det pä ett eller annat sätt skall bli möjligt att fullfölja den goda tanken att få fram en fullständig lärobok i civilprocessrätt. Ernst Kallenbergs utomordentliga arbete har ju efter nya rättegångsbalkens införande icke större praktiskt värde.

W. B.