Strafflagberedningens slutbetänkande. Strafflagberedningen, som tillsattes 1938 och under årens lopp avgivit åtskilliga betänkanden i frågor rörande det kriminalrättsliga påföljdssystemet, har d. 22 dec. 1956 till justitieministern överlämnat sitt slutbetänkande, Skyddslag (SOU 1956:55). I detta betänkande föreslår beredningen att de på strafflagen och ett stort antal andra lagar spridda bestämmelserna rörande påföljdssystemet sammanföres i en lag. Beredningen har kallat denna lagen om skydd mot brott eller — meden kortare benämning — skyddslag, men beredningen räknar med att det skall visa sig lämpligt att införliva skyddslagens bestämmelser i den brottsbalk, som för närvarande överväges inom justitiedepartementet på grundval av straffrättskommitténs härom året avgivna förslag (se SvJT 1953 s. 282). I slutbetänkandet har beredningen vidare företagit en översyn av de olika brottspåföljderna och föreslår ändringar, som därvid har funnits påkallade för att göra påföljderna effektivare såsom medel i kampen mot brottsligheten.
    I utarbetandet av slutbetänkandet har såsom ledamöter i beredningen deltagit f. d. presidenten Karl Schlyter, ordf., Lunds universitets rektor, prof. Ragnar Bergendal, v. ordf., prof. Ivar Agge, byråchefen Torsten Eriksson, direktören Sven Ersman, överdirektören Hardy Göransson, riksåklagaren Maths Heuman, hovrättsassessorerna Carl Holmberg och Bengt Hult, direktören f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen, adv. Hugo Lindberg, borgmästaren Lars Gunnar Ohlsson, f. d. häradshövdingen Gösta Siljeström och prof. Ivar Strahl.
    Härutöver är betänkandet undertecknat av tio sakkunniga, varav fyra riksdagsmän (hrr E. Ahlkvist, G. Heckscher, O. Nyberg och O. Werner), två psykiatrer (Gustav Jonsson och Elsa-Brita Nordlund), tre fångvårdsmän (T. Lindberg, G. Marnell och G. Thurén) och en statsåklagare (M. Lundqvist). Prof. O. Kinberg har deltagit i förberedande överläggningar angående psykiatrisk vård m. m.
    En närmare redogörelse för beredningens förslag kommer att lämnas i ett följande häfte av SvJT.

B. H.

 

    Ur Svensk författningssamling 1956

447. KK 20 aug. 1956 ang. ikraftträdande och tillämpning av lagen d. 1 juni 1956 (nr 327) om återställande i vissa fall av rätt till patent eller varumärke m. m. i förhållande till Förbundsrepubliken Tyskland.
464. KK 21 sept. 1956 ang. rätt att innehava radiomottagningsapparat.
491. KK 5 okt. 1956 ang. tillämpning av en mellan Sverige, Danmark,                     Finland, Island och Norge sluten konvention om social trygghet m. m.
494. KK s. d. om ikraftträdande av lagen d. 7 juni 1956 (nr 323) ang. ändring i lagen d. 21 dec. 1945 (nr 872) om verkställighet av frihetsstraff m. m.
495. KK s. d. med vissa bestämmelser om behandling av de intagna i fångvårdsanstalt.
496. KK s. d. om ändring i instruktionen d. 21 juni 1946 (nr 395) för fångvårdsstyrelsen och fångvårdsanstalterna.
497. KK s. d. om ändring i kung. d. 21 juni 1946 (nr 298) ang. översändande av domar i vissa brottmål m. m.

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET 59498. KK s. d. om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 21 juni 1946 (nr 300) ang. straffdoms befordran till verkställighet.
499. KK s. d. ang. ändrad lydelse av 7 § kung. d. 18 juni 1954 (nr 477) med vissa bestämmelser om sinnesundersökning i brottmål.
500. KK s. d. om tillägg till kung. d. 18 juni 1954 (nr 449) ang. läkarintyg enligt lagen samma dag (nr 444) om personundersökning i brottmål.
502. KK 12 okt. 1956 om uppgifter från pastorsämbete i och för utredning ang. brott.
510. K. instruktion d. 19 okt. 1956 för ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor.
511. K. instruktion s. d. för statens pris- och kartellnämnd.
522. KK 12 okt. 1956 med vissa bestämmelser i anledning av överenskommelser mellan Sverige samt Danmark, Finland och Norge ang. ömsesidigt godkännande av körkort samt av registrering av motorfordon,m. m.
531. K. brev 2 nov. 1956 till överståthållarämbetet ang. fastställande av särskilda föreskrifter rörande verksamheten inom Stockholms stads överförmyndarnämnd.
532. K. brev s. d. till överståthållarämbetet ang. upphörande av Stockholms förmyndarkammares verksamhet m. m.
533. KK s. d. om ändring i övergångsbestämmelserna till kung. d. 31 mars 1952 (nr 304) med särskilda föreskrifter rörande överförmyndarens verksamhet (överförmyndarkungörelse).
534. KK s. d. om ändring i arbetsordningen för rikets hovrätter d. 19 dec. 1947 (nr 960).
541. Lag d. 16 nov. 1956 om ändring i kommunalskattelagen d. 28 sept. 1928 (nr 370).
542. KF s. d. om ändring i taxeringsförordningen d. 28 sept. 1928 (nr 379).
565. Lag 7. dec. 1956 ang. ändring i lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m.
566. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av övergångsbestämmelserna till lagen d. 19 juni 1942 (nr 430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.
567. Lag s. d. med vissa bestämmelser, som skola iakttagas sedan hyresregleringen upphört.
568. Lag s. d. om rätt i vissa fall för hyresgäst till nytt hyresavtal.
581. Lag 30 nov. 1956 om ändring i vattenlagen.
582. Lag s. d. om tillsyn över vattendrag, sjöar och andra vattenområden.
583. KK s. d. om förprövning rörande åtgärder till motverkande av vattenförorening m. m.
587. Lag 14 dec. 1956 om ändring i rättegångsbalken.
590. Lag s. d. om skydd för vissa kartor.
591. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 16 dec. 1949 (nr 680) omförbud mot spridning av vissa kartor m. m.
600. KK s. d. om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ kung. d. 5 juni 1953 (nr 479) ang. skyldighet för inskrivningsdomare att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m. m.
617. Allmän ordningsstadga d. 14 dec. 1956.
618. Lag s. d. om allmänna sammankomster.
619. Lag s. d. om skyldighet att renhålla gata m. m.
623. Taxeringsförordning d. 23 nov. 1956.

S. R.