Rättstillämpningen i mål om trafikonykterhet. Inom JO-expeditionen har efter företagen granskning av omkr. 400 domstolsakter i mål om rattfylleri och rattonykterhet upprättats en promemoria rörande rättstillämpningen i dessa mål. Vid undersökningen har JO samrått med professorerna Hugo Theorell och Roger Bonnichsen. Granskningen har bl. a. avsett vissa frågor rörande tillbakaräkning. I promemorian redogöres ingående för ett antal fall, där fällande dom meddelats, oaktat man enligt JO:s, Theorells och Bonnichsens samstämmiga mening icke kan genom tillbakaräkning med full säkerhet draga de slutsatser om alkoholkoncentrationen vid körningarna, på vilka domsluten bygga. Vidare innehåller promemorian — i anslutning till närmare beskrivna fall, som uppmärksammats vid granskningen — åtskilliga synpunkter på bland annat åtalspraxis samt utredning och bevisvärdering i rattfyllerimål.
    Promemorian kan av intresserade erhållas kostnadsfritt från JO-expeditionen.

I. W.

 

    Föreningen Sveriges stadsfiskaler höll årsmöte d. 31 maj och 1 juni 1957 i Stockholm. Till ordf. omvaldes stadsfiskalen Lennart Asplund, Stockholm, samt till styrelseledamöter stadsfiskalerna Gösta Ahlbeck, Landskrona, Robert Clementz, Borås, K. A. Seevers, Göteborg, och Bengt Resare, Umeå. Till styrelsesuppl. omvaldes likaledes stadsfiskalen E. Gamstedt, Malmö, och t. f. sjöåklagaren Ture Aldén, Stockholm.
    Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av docenten Hans Thornstedt och stadsfiskalen Kurt Lindroth samt studiebesök å nya polisbuset i Stockholm. — Antalet medlemmar är 66.

 

    Efterutbildningskurs för domstolsjurister. En efterutbildningskurs för domare, advokater och åklagare ägde rum d. 18—d. 25 sept. 1957 i Ystad och Danmark. Kursen var den 16:e i ordningen av dem justitiedepartementet anordnat fr. o. m. år 1949 (jfr SvJT 1950 s. 1016, 1953 s. 60 och 445, 1954, s. 559, 1955 s. 668 samt 1956 s. 667) och hade ett femtiotal deltagare, vilka utgjorde icke fullt hälften av det antal intresserade som anmält önskan att komma med. Kursledare var borgmästaren Hans Johansson, Ystad. Programmet upptog liksom tidigare föreläsningar i kriminologi, kriminalvård, rättspsykiatri och socialvård, varvid tyngdpunkten denna gång lagts vid behandlingen av unga lagöverträdare. Såsom nya inslag i kursprogrammet märktes föreläsningar av prof. Ivar Agge om »Nyare strömningar inom kriminalpolitiken» med bl. a. en översikt av strafflagberedningens förslag till skyddslag samt av fångvårdsassistenten vid Roxtuna Ursula Ysander över ämnet »Kuratorsverksamhet inom fångvården».
    Under kursen besöktes kolonien Stora Herrestad, fångvårdsanstalten i Kristianstad, Ryagårdens yrkesskola och Östra Spångs skolhem i Örkelljunga, S:t Lars sjukhus i Lund, ungdomsanstalten Hildero i Asmundstorp och ungdomsfängelset i Ystad samt i Danmark ungdomsfængslet Søbysøgaard på Fyen, psykopatanstalterne i Herstedvester och statsfængslet i Vridsløselille.

NOTISER 605    Kursdeltagarna åtnjöto stor gästfrihet av Ystads stad, som till kursens förfogande ställt den vackra, i senempire inredda Knutssalen i stadens gamla rådhus och första dagen inbjudit deltagarna och medverkande föreläsare till middag samt av det danska direktoratet for fængselsvæsenet under de två dagar kursen var förlagd till Danmark.

O. Hg