Statens samhälls- och rättsvetenskapliga forskningsråd har vid sammanträden d. 26 mars och d. 20 maj 1957 utdelat anslag på tillhopa 77 321 kr. till sammanlagt 22 rättsvetenskapliga forskare, däribland åtta författare av doktorsavhandlingar. Därutöver har ett anslag på 7 000 kr. lämnats stiftelsen »Stockholm Institute for Scandinavian Law» som bidrag till utgivande av årgång 1958 av »Scandinavian Studies in Law».
    Vid ett av forskningsrådet d. 28 mars 1957 i riksdagshuset anordnat informationsmöte om rättsvetenskaplig forskning höll rådets ordf. universitetskanslern Arthur Thomson ett hälsningsanförande, varefter följde en serie kortare föredrag. Prof. Gerhard Hafström inledde med ett föredrag över ämnet »Från landskapslagarna till Svensk författningssamling». Vidare talade prof. Åke Malmström om »Civilrätten och det moderna samhället. Problem och forskningsmetoder», docenten Kurt Grönfors om »Transportavtalet och avtalsrätten», prof. Per Olof Ekelöf om »Processvetenskap och rättskipning», prof. Ivar Agge om »Kriminalvetenskapen och brottslighetsproblemet», prof. Ole Westerberg om »Förvaltningsrättens uppsving» och docenten Dag Helmer som »Några forskningsuppgifter inom finansrätten».

S. R.

    Svenska juristföreningen för rättssäkerhet. D. 2 febr. 1956 anordnade föreningen i samarbete med Sveriges Juristförbund en mycket välbesökt »paneldiskussion» på Stockholms Högskola över ämnet: Finns rättsstaten? Rättsstat — totalitärstat — ord och mening. Bland debattdeltagarna märkes prof. Per Olof Ekelöf, häradshövding Erik Alexanderson, borgmästare Carl Svennegård, prof. Folke Schmidt och advokat Ragnar Gottfarb.
    Tillsammans med styrelserna för Sveriges Advokatsamfund, Sveriges Juristförbund och Föreningen Sveriges stadsfiskaler publicerade föreningens styrelse Svenska juristers ungernmanifest rörande de rättsliga förhållandena i Ungern och möjligheterna att stärka den överstatliga rättsordningen genom Förenta Nationerna. Under hösten uppvaktade styrelsen utrikesminister Undén med en vädjan om svenskt initiativ för att få frågan om förebyggande av folkmord i Ungern upptagen på FN:s dagordning.
    Styrelsen har under året haft följande sammansättning: ordf. prof. Henrik Munktell, Uppsala, v. ordf. häradshövding Alexanderson, Lidingö, sekr. sekr. Bertil Bolin, Sthm, skattmästare advokat Göran Luterkort, Sthm. Övriga ledamöter: prof. Schmidt, advokat Ingrid Gärde Widemar, stadsfiskal Lennart Eliasson och jur. kand. Anna-Maria Eek, samtliga Stockholm. Vid 1956 års utgång hade föreningen 238 medlemmar.