Ny president i Svea hovrätt. Till president i Svea hovrätt fr. o. m. 1/10 1957 har utnämnts statsrådet Herman Zetterberg. Född i Uddevalla 1/7 1904, blev han student i Jönköping 1923, jur. kand. i Uppsala 1928, satt ting i Sunnervikens domsaga och började därefter tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev adj. led. 1934, assessor 1936 och hovrättsråd 1942. Tidigt hade han skilda utredningsuppdrag, från 1936 inom justitiedepartementet, där han 1942 blev t. f. lagbyråchef. 1944—45 var han led. av lagberedningen, vilket uppdrag avbröts av hans utnämning till justitieminister 31/7 1945. Han är ordf. i föreningen för svensk kulturhistoria och led. av den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena.
    Av trycket har han utgivit, bl. a., Hyresregleringen (1942).

 

    Ny justitieminister. Herman Zetterbergs efterträdare som chef för justitiedepartementet, konsultativa statsrådet, f. d. justitierådet Ingvar Lindell, är född i Växjö 23/8 1904, tog studenten där 1922, satt efter jur. kand.-ex. i Lund 1925 ting i Mellersta Värends domsaga, började sedan tjänstgöra i Svea hovrätt och blev där adj. led. 1934, assessor 1936 och hovrättsråd 1942. Han var sekr. i första lagutskottet 1935—1938 och har sedan haft åtskilliga kommittéuppdrag. Han blev 1941 sektionschef i livsmedelskomm., kom till folkhushållningsdep. 1942 som lagbyråchef, blev t. f. chef för rättsavd. i socialdep. 1944, t. f. statssekr. där 1945 och var statssekr. i just.dep. 1947—1949, då han utnämndes till justitieråd. Sedan 1/11 1951 har han varit konsultativt statsråd.
    Av trycket har han utgivit, bl. a., Den allmänna sjukförsäkringen (1956, tills. m. andra förf.).

 

    Nytt justitieråd. K. M:t har 20 sept. 1957 till justitieråd fr. o. m. 1 okt. 1957 utnämnt expeditionschefen i handelsdepartementet Otto Petrén. Född i Lund 7 okt. 1912 blev han student där 1930 och jur. kand. vid Lunds universitet 1935. Efter tingstjänstgöring i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga tjänstgjorde han i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev e. fiskal 1939, e. o. assessor 1946, assessor 1952 och hovrättsråd 1953. Petrén var 1948 sekr. åt 1948 års lösdriveriutredning och 1949 sekr. i riksdagens II lagutskott. Efter sakkunniguppdrag i justitiedepartementet sedan 1950 blev han lagbyråchef där 1953. Petrén, som uppehållit befattningen som exp.chef i handelsdepartementet sedan 1954, blev exp.chef 1957. Petrén har fullgjort sekreterargöromål hos kyrkolagsutskottet vid 1951 och 1953 års kyrkomöten samt varit bl. a. ledamot i försvarets skaderegleringsnämnd och i exportkreditnämnden.