PERSONALNOTISER 607    Ny professor. K. M:t har 17 okt. 1957 till professor i straffrätt och juridisk encyklopedi vid Lunds universitet fr. o. m. 1 nov. 1957 utnämnt preceptorn i straffrätt vid Sthms högskola Hans Thornstedt.
    Prof. Thornstedt är född i Sthm 1 juni 1917 och blev jur. kand. där 1941. Efter tingstjänstgöring vid Sthms läns västra domsaga 1941—1943 disputerade han för juris doktorsgrad i Sthm 1948 på avhandlingen» Om företagaransvar. Studier i specialstraffrätt». Han förordnades samma år till docent vid Sthms högskola samt utnämndes 1957 till innehavare av den nyinrättade precepturen i straffrätt där. Vissa tider har han uppehållit civilrättsprofessur i Sthm samt professurerna i straffrätt och juridisk encyklopedi i Sthm, Lund och Uppsala, varjämte han sedan 1950 föreläst vid Statens polisskola. Han tjänstgjorde 1945 såsom notarie hos Parlamentariska undersökningskommissionen ang. flyktingärenden och säkerhetstjänst och har biträtt 1946 års läkemedelsutredning, straffrättskommittén och strafflagberedningen med vissa undersökningar. Förutom doktorsavhandlingen märkas bland hans arbeten »Om rättsvillfarelse. En straffrättslig undersökning» (1956), bidrag till festskrifter och till Norstedts Juridiska Handbok samt uppsatser och recensioner i SvJT, NTfK och FT.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 13 sept. 1957 förordnat rev.sekr. Lars Simonsson att fr. o. m. 1 okt. 1957 biträda inom justitiedep. vid handläggningen av nådeärenden.
    Dep.chefen har förordnat, 1 aug. 1957 e. bitr. läraren i statskunskap vid Gtbgs universitet Bo Särlvik och 13 sept. 1957 prof. Nils Stjernquist att såsom experter biträda författningsutredningen (1954 s. 683) ;
    13 sept. 1957 förordnat doc. Tore Dalenius att såsom expert biträda 1956 års eftervårdsutredning (1956 s. 288, 373);
    14 sept. 1957, med motsv. entledigande för landshövd. Gösta Elfving, förordnat led. av riksdagens I kamm., chefred. Yngve Möller att såsom sakkunnig deltaga i överläggningar för samordning av åtgärderna mot ungdomsbrottsligheten;
    25 sept. 1957 förordnat led. av riksdagens II kamm., t. f. kyrkoherden David Svenungsson och soc.sekr. Einar Rimmerfors att såsom experter biträda fångv.styr. vid utredn. ang. organisationen för den andliga vården vid de större fångv.anstalterna och därmed sammanhängande frågor.

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har
    20 sept. 1957 förordnat lagbyråchefen i handelsdep. Rune Hermansson till exp.chef i samma dep. fr. o. m. 1 okt. 1957;
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Göran Borggård till lagbyråchef i handelsdep. fr. o. m. 1 okt. 1957 t. v.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    13 sept. 1957, med motsv. entledigande för bitr. vattenrättsdomaren Staffan Larsson, förordnat ass. i Svea hovr. Sten-Erik Bergstrand att fr. o. m. 1 nov. 1957 uppehålla ett rev.sekr ämbete i Bo 1 med skyldighet att föredraga vattenmål;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovrätt Jan Oldin, Stig Egersten och Åke Sundquist, ass. i Göta hovrätt Per-Gunnar Blomdahl och tingsdomaren i östra och Medelsta domsaga Ragnar Nilson att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    20 sept. 1957 utnämnt rev.sekr. Björn Bernhard fr. o. m. 1 okt. 1957 till rev.sekr. i Bo 1 med skyldighet att föredraga sjörättsmål;
    4 okt. 1957 utnämnt ass. i Svea hovrätt Ebbe Larsson till rev.sekr. fr. o. m 1 nov. 1957.