608 PERSONALNOTISER    Hovrätterna. K. M:t har
    20 sept. 1957 till v. ordf. å avd. t. o. m. 31 dec. 1957 förordnat, i  G ö t a  h o v r ä t t  hovr.rådet där Bo Dag,  i  h o v r ä t t e n   f ö r   n e d r e   N o r r l a n d hovr.rådet där Gustav Malmer samt  i   h o v r ä t t e n   f ö r   Ö v r e   N o r r l a n d  hovr.rådet där Wolrath Larsson;
    s. d. till hovr.råd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 okt. 1957 utnämnt lagbyråchefen i justitiedep., ass. i hovrätten Per Bergsten, byråchefen vid militieombudsmansexp., rev.sekr. Gunnar Thyresson, rev.sekr. Erik Falk och tingsdomaren i Södertörns domsaga Carleric Söderström;
    s. d. till ass. fr. o. m. 1 okt. 1957 förordnat, i  G ö t a   h o v r ä t t   adj. led. där Nils Sönnerby och  i   h o v r ä t t e n   f ö r   N e d r e   N o r r l a n d   adj. led. där Sven-Erik Ellmén;
    27 sept. 1957 förordnat ass. i Svea hovrätt, kaptenen i res. Joachim Åkerman att, jämsides med tjänstgöring som chef för sektion III tredje svenska FN-bataljonen, vara auditör vid bataljonen.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    20 sept. 1957 till häradshövdingar fr. o. m. 1 okt. 1957 utnämnt,  i   G ä s t r i k l a n d s   ö s t r a   d o m s a g a   rev.sekr. Thorsten Berg och i   Ö s t r a   V ä r e n d s   d o m s a g a   hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Gunnar Ekedahl;
    s. d. beviljat häradshövd. i Ingelstads och Järrestads domsaga Sture Petersson avsked med utg. av 1957;
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovrätt Johan Gyllensvärd till tingsdomare i Södra Roslags domsaga fr. o. m. 1 okt. 1957;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrland Ingvar Henkow att fr. o. m. 1 okt. 1957 t. v. uppehålla tingsdomarämb. i Medelpads östra domsaga;
    27 sept. 1957 till häradshövdingar utnämnt, i  S o l n a   d o m s a g a   hovr.rådet i Svea hovrätt Folke Hägglund fr. o. m. 1 nov. 1957 och  i   N o r r a   H ä l s i n g l a n d s   d o m s a g a   hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Wolrath Larsson fr. o. m. 1 jan. 1958;
    10 okt. 1957 beviljat häradshövd. i Jämtlands norra domsaga Birger Jacobsson avsked med utg. av 1957.

    Vattendomstolarna. K. M:t har 20 sept. 1957 förordnat doc. vid tekn. högskolan i Sthm Sölve Kihlberg till e. o. vattenrättsing. fr. o. m. 1 nov. 1957 med tjänstg. förlagd företrädesvis till Norrbygdens vattendomstol.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    27 sept. 1957 förordnat rådm. i Gtbg Harry Lindberg, Tore Eneroth och Volrat Koch att 1 okt. 1957—31 dec. 1958 vara, Lindberg förste ordf. å Gtbgs rr:s 6:e avd., Eneroth förste ordf. å samma rr:s 5 :e avd. och Koch andre ordf. å sistnämnda avd.;
    10 okt. 1957 utnämnt ass. vid rr. i Halmstad Sixten Lundmark till civilrådm. i samma stad.

    Polis-och åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har
    12 sept. 1957 utnämnt bitr. stadsfiskalen i Gtbg Härje Dalin till bitr. stadsfiskal i Örebro fr. o. m. 1 okt. 1957;
    s. d. utnämnt e. o. landsfogdeass. Bengt-Georg Gilmark till bitr. stadsfiskal i Uppsala.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 11 och 12 okt. 1957 antagits Hans-Erik Glimstedt, Göteborg, Börje Nilsson, Hälsingborg, och Ulf Alfredson, Lund.

 

Trycklov 6/11 195V