En rättelse och ett tillägg till uppsatsen: Vem var lagutgivaren Claudius Åkerman?
    Jag har blivit uppmärksamgjord på ett beklagligt tryckfel i min uppsats, ovan s. 329. Det gäller det årtal, då Åkerman framträder för första gången i källorna som student vid Uppsala universitet. Det sägs där ha skett 1655, men att detta måste vara fel framgår av det följande, där Åkerman omtalas ha flyttat till Åbo 1651. Rätta årtalet för inskrivningen vid Uppsala universitet är 1645.
    Sedan uppsatsen blivit tryckt, har jag lyckats utröna namnen på Åkermans föräldrar, vilket problem tidigare vållat vissa svårigheter. Han var sålunda son till kyrkoherden i Västeråker Johannes Olai Medelpadus (t 1637) och hans hustru i andra äktenskapet Cecilia Persdotter Cassiopæa († 1689). Västeråkers församling, som är belägen i Uppland, benämndes under 1600-talet Åker, och härigenom får namnet Åkerman sin naturliga förklaring.

J. E. Almquist

 

    17 Så i England där intet avdrag överhuvudtaget sker för inbesparad kostnad, enär polisen är taxerad. Även om avdrag normalt tycks ske vid tysk fraktförsäkring är en taxerad fraktpolis icke helt okänd i Tyskland. Tänkbart vore i och för sig också lösningar med schablonavdrag, t. ex. 50 % på sätt sjölagen stadgar i § 209 för bestämmande av fraktens bidragsvärde till gemensamt haveri eller av 60 % såsom sker vid bestämmande av den försäkringsbara nettofrakten i bl. a. Frankrike. Förmodligen ha sådana lösningar just genom sin schablonmässighet icke verkat tilltalande i Sverige. Man har i SPL bibehållit hittillsvarande system att med hjälp av en låt vara tämligen inkrånglad beräkningsmetod söka nå en siffermässigt exakt rättvisa.