C i n q u a n t e   a n s   d e   d r o i t   p é n a l   e t   d e   c r i m i n o l o g i Publication jubilaire (1907—1957). Bruxelles 1957. 622 s. Fr. 350,00.

    Belgien intager en framskjuten plats bland de länder som utvecklat den moderna straffrätten. Sedan någon gång i slutet av 1800-talet har landet under långa tider haft för reformfrågor varmt intresserade justitieministrar, som personligen engagerat sig för en rad viktiga reformer och lyckats genomdriva dem. Man talar där om »de tre stora justitieministrarna» Le Jeune, Carton de Wiart och Vandervelde. Vid sidan av dessa har landet kunnat uppvisa en icke blott i förhållande till landets storlek talrik skara män som gjort sig internationellt kända för sina insatser, bland dem kanske främst Adolphe Prins, jämte von Liszt och van Hamel grundare av Union internationale de droit pénal.
    Den belgiska tidskriften Revue de droit pénal et de criminologie åtnjuter också med rätta ett högt anseende.
    Till sitt 50-årsjubileum, som infaller i år, har tidskriften utgivit det verk vars titel läses här ovan. Det erhålles genom tidskriftens redaktion, Palais de Justice, Bruxelles.
    I verket lämnas genom ett flertal artiklar en mångsidig redogörelse för straffrättens utveckling i Belgien under de gångna 50 åren. Verket innehåller också korta översikter över motsvarande utveckling i 16 andra länder, bland dem Sverige, och därutöver i de latinamerikanska. översikterna äro författade av kriminalister i de olika länderna och ge tillhopa en orientering som torde sakna motstycke i den straffrättsliga litteraturen.

I. S.

 

T h e   G r o t i u s   S o c i e t y.   T r a n s a c t i o n s   f o r   t h e   y e a r   1 9 5 5 Problems of Public and Private International Law. Vol. 41. London 1956. 153 s. 25 sh.

    The Grotius Society är ett lärt brittiskt samfund »for the Study and Advancement of International Law» som årligen högtidlighåller minnet av sin namngivare dels genom en festmåltid för medlemmarna och dels genom utgivandet av en årsbok. I den senaste årgången av denna kan man läsa om The Grotius Dinner 1955, om skåltal som därvid höllos och om skålar som utbringades, bl. a. för »International Law and the Grotius Society». Av större intresse äro emellertid de anföranden i internationellträttsliga ämnen som påföljande dag höllos inför samfundets medlemmar. Även dessa anföranden liksom andra föredrag hållna vid sammankomster i samfundets regi tryckas i årsboken. MERVYN JONES har sålunda i den nu anmälda årgången belyst

 

    41—573004. Svensk Juristtidning 1957

642 LITTERATURNOTISERsambandet mellan »International Law and Politics» under de sista trettio åren och GEOFFREY DE FREITAS redogjort för arbetet i Europarådet på en utlämningskonvention. Vidare behandlar holländaren JANSMA några frågor om rättsverkningarna av främmande konfiskationer särskilt med avseende å holländska förhållanden. Jansma understryker att det är i såväl de underutvecklade ländernas som i hela världens intresse att de förras naturtillgångar kunna exploateras. För detta är främmande kapital och tekniskt kunnande nödvändigt men sådant kan inte väntas bli ställt till förfogande om icke samtidigt rimliga anspråk på skydd för de utländska investeringarna i de underutvecklade länderna erbjudes. T. H. WOODHOUSE behandlar frågor om retroaktivitet i internationell rätt. Sambandet mellan dylika företeelser i främmande konstitutionell rätt, straffrätt, privaträtt, engelsk 'common law' och slutligen internationell privaträtt förefaller dock tämligen löst. D. H. N. JOHNSSON jämför i »Arbitration in English Law and in International Law» skiljemannaförfarande i enskildas tvister enligt engelsk rätt med mellanstatliga skiljedomsförfaranden. Författaren hävdar här även en väsensskillnad mellan förfarandet inför Haag-domstolen och mellanstatligt skiljedomsförfarande i annan ordning. R. B. GREENBURGH behandlar de under senare tid allt vanligare fallen av asyl i beskickningslokaler. Det är särskilt den intressanta Haya de la Torre-saken mellan Colombia och Peru som givit förf. material till framställningen. Haya de la Torre erhöll ju asyl å colombianska legationen i Lima, där han sedan nödgades uppehålla sig flera år allt under det Haag-domstolen hann avkunna två utslag i saken. F. A. VALLAT behandlar »Some Aspects of the Law of State Succession» och slutligen diskuterar holländaren GOEDHUIS möjligheterna av en utveckling av den internationella lufträtten därhän att en passagerätt motsvarande den i den internationella sjörätten förekommande rätten till oskadlig genomfart kommer till stånd.

L. Hj.