MUNCH-PETERSEN. Den borgerlige Ret i Hovedtræk. 14 :e Udg. ved W. E. VON EYBEN, JØRGEN TROLLE og A. VINDING KRUSE. Kbhvn 1957. Gads. XXVII + 445 s. Inb. dkr. 45,00.

    I likhet med sin svenska motsvarighet — BJÖRLINGMALMSTRÖMS lärobok i civilrätt — föreligger den grundläggande danska läroboken i privaträttens huvuddrag nu i sin fjortonde, men säkerligen icke sista upplaga. Den danska boken, ursprungligen författad vid sekelskiftet av H. MUNCH-PETERSEN och senare utgiven i nya, àjourförda upplagor av hans son ERWIN MUNCH-PETERSEN, har denna gång undergått en ganska väsentlig omarbetning av professorerna VON EYBEN och A. VINDING KRUSE samt højesteretsdommer TROLLE. I jämförelse med den svenska läroboken innehåller det danska arbetet på många punkter en mera fullständig och detaljerad redogörelse för gällande regler. Det behandlar också vissa ämnen som helt faller utanför området för den svenska boken, t. ex. konkursrätten.

S. R.

 

POUL GAARDEN. Adoptionsloven med kommentarer. Kbhvn 1957. Gads. 87 s. DKr. 10,00, inb. 13,50.

    Kontorchefen i danska Justitsministeriet POUL GAARDEN, som i SvJT 1956 s. 661 lämnat en redogörelse för den nya danska adoptionslagen av den 25 maj 1956, har i denna volym sammanfört lagtexten, kommentarer därtill samt tillämpliga kungörelser och cirkulär. Så länge hos oss förslaget till ärvdabalk med nya bestämmelser om arvsrätten vid adoption (jfr SvJT 1954 s. 278 och 1956 s. 449) är vilande fångas den svenske läsarens intresse framför allt av adoptionslovens § 13, där — såsom närmare framgår av förf:s nämnda redogörelse — den »starka» adoptionsformen sanktionerats

644 LITTERATURNOTISERmed det tillägget likväl att i adoptionsbeslutet kan på begäran bestämmas »at barnets arveret efter den virkelige slægt bevares». Förf. framhåller att denna reservationsmöjlighet är avsedd att komma till tillämpning endast undantagsvis. Beträffande frågan huruvida reservation kan meddelas i förhållande till en del av släkten, exempelvis endast fädernesläkten, stannar förf. med viss tvekan för att så icke kan ske.

S. F.