Förslag till lag om trafikförsäkring m. m.

    Bilskadeutredningen — prof. I. Strahl, ordf., hovrättsrådet E. Conradi, tillika sekr., Sveriges advokatsamfunds ordförande advokat G. Lindh samt ombudsmannen hos trafikförsäkringsföreningen B. Malmaeus jämte experter — har d. 1 okt. 1957 avgivit betänkande med titeln Trafikförsäkring (SOU 1957: 36). De viktigaste nyheterna i förslaget äro följande.
    Presumtionsansvaret avskaffas och ansvarigheten göres strikt. Två undantag från denna regel uppställas dock. När skada uppstått på motorfordon (järnvägståg, spårvagn) eller därmed befordrad person eller egendom genom kollision med annat motorfordon, skall ersättning från sistnämnda fordons försäkring utgå endast vid styrkt vållande eller bristfällighet eller om fordonet eljest förts eller ställts felaktigt. Samma ersättningsgrunder skola i regel gälla när stillastående fordon orsakat skada.
    I fråga om personskada föreslås att hittillsvarande försäkringsmaxima skola försvinna. Ersättning skall alltså utgå för hela skadan, bestämd enligt vanliga skadeståndsrättsliga grunder. Beträffande egendomsskada bibehålles däremot nuvarande maximum 50 000 kr. för varje händelse.
    Försäkringen har att utge ersättning till den skadelidande, oberoende av om skadeståndsskyldighet åvilar fordonets ägare, förare eller annan. Lagens ersättningsregler avse alltså direkt försäkringens betalningsskyldighet. Skadeståndsskyldigheten för ägaren och föraren inskränkes, så att envar svarar endast för eget vållande. Den s. k. bilansvarigheten avskaffas alltså. Att förslaget ändock behåller en personlig skadeståndsskyldighet av nu angiven omfattning beror väsentligen på processuella skäl. För det fall att skadan överstiger försäkringsbeloppet — vilket kan inträffa blott vid egendomsskada — göres en ytterligare inskränkning i skadeståndsskyldigheten till fall av uppsåt eller »hänsynslöshet».
    Den av förslaget föranledda premiekostnadsökningen har beräknats uppgå till 6 à 7 %.
    Strahl och Conradi ha reserverat sig på vissa punkter.
    Utredningen har bedrivits i nordiskt samarbete. Samtidigt med det svenska förslaget ha framlagts motsvarande förslag i Danmark, Finland och Norge. Förslagen äro i allt väsentligt överensstämmande. Vissa avvikelser beträffande försäkringsmaxima äro dock att notera.

Erland Conradi

 

    Förslag till provisorisk lagstiftning om makars gemensamma bostad.
    De sakkunniga för översyn av äktenskapslagstiftningen och därmed sammanhängande frågor (se SvJT 1957 s. 56, 157) ha d. 26 okt. 1957 till justitieministern avlämnat en promemoria (stene.) med förslag till provisorisk lag om makars gemensamma bostad. Förslagets huvudsyfte är att möjliggöra vidgat hänsynstagande till makes behov, då det gäller att vid bodelning efter

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET 667hem- eller äktenskapsskillnad avgöra vem av makarna som skall övertaga den gemensamma bostaden.
    Inledningsvis konstatera de sakkunniga att lagen d. 7 juni 1956 med vissa bestämmelser om hyresrätt vid äktenskaps upplösning m. m. innefattar en nöjaktig reglering av hithörande spörsmål, då bostadsfrågan är ordnad genom hyra. Det är emellertid, framhålles det, en synnerligen kännbar brist att regler av detta slag saknas för fall, då makarna bo i egen fastighet eller i lägenhet som innehas med bostadsrätt. De sakkunniga ha därför ansett det nödvändigt att, utan avvaktan på slutligt förslag i de ämnen som anförtrotts dem att utreda, framlägga förslag om provisorisk lagstiftning som kompletterar och ersätter 1956 års lag.
    Förslaget innebär att principerna i nämnda lag skola tillämpas även i de situationer som nyss antytts, under förutsättning att fastigheten eller lägenheten uteslutande eller huvudsakligen skolat tjäna som makarnas bostad. Vissa undantagsregler föreslås beträffande fastighet som har affektionsvärde o. dyl. En särskild bestämmelse meddelas för det fall att bostaden är inrymd i makarna eller en av dem tillhörig hyresfastighet Förslaget upptager vidare regler till skydd mot kringgående genom överlåtelse eller pantsättning av bostaden. Slutligen föreslås förbud mot att make eller hans dödsbo uthyr den gemensamma bostaden utan den andres samtycke.
    Liksom enligt 1956 års lag skola reglerna gälla oavsett om egendomen är giftorättsgods eller enskild.
    Med fastighet likställes i förslaget tomträtt med vad därtill hör. Reglerna om bostadsrätt skola äga motsvarande tillämpning i fall, då hyresrätt är knuten till andelsrätt i förening eller bolag.

T. H-r