Ur Svensk författningssamling 1957

498. Regeringsformen.
499. Riksdagsordningen.
500. Tryckfrihetsförordningen.
502. KK d. 16 aug. 1957 om ändring i jaktstadgan d. 3 juni 1938 (nr 279).
503. Riksskattenämndens kung. d. 23 aug. 1957 ang. fastställelse av tabell till ledning vid uträknandet av statlig förmögenhetsskatt.
506. KK d. 6 juni 1957 om ändring i domsagostadgan d. 11 juni 1943 (nr 290).
507. KK s. d. om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 18 nov. 1932 (nr 522) ang. inskrivningsdomare och inskrivningsdagar.
508. KK s. d. om ändrad lydelse av 12 och 13 §§ kung. d. 31 okt. 1947 (nr 825) med vissa bestämmelser ang. rådhusrätt och magistrat.
513. Taxeringskungörelse d. 27 juni 1957.
522. KK d. 20 sept. 1957 ang. fastställande av tabell till ledning vid uträknandet av kvarlåtenskapsskatt.526. KK s. d. med särskilda bestämmelser om fiskearrenden, som upplåtas av kronan.
564. KK d. 25 okt. 1957 om ändring i delgivningskung. d. 10 juli 1947 (nr 641).
565. KK s. d. om ändring i kung. d. 26 sept. 1947 (nr 776) med bestämmelser ang. tillämpningen av lagen om fri rättegång.
566. KK s. d. om ändring i protokollskung. d. 26 sept. 1947 (nr 775).
567. KK s. d. ang. ändring i kung. d. 26 sept. 1947 (nr 774) om dagbok och aktbildning i mål om lagsökning och betalningsföreläggande.
568. KK s. d. om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ kung. d. 22 juni 1951 (nr 499) ang. dagbok hos ägodelningsdomare.
569. KK s. d. om rätt för åklagare att använda postdelgivning.

577. Lag s. d. om prästval.
585. Lag s. d. om jordfästning m. m.

S. R.