NOTISER 

 

   Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 19 okt. 1957 sitt årsmöte i Stockholm under ordförandeskap av häradshövdingen Gunnar Carlesjö och med deltagande av ett osedvanligt stort antal ledamöter och gäster, bland vilka senare märktes den nye justitieministern Lindell, ordföranden i häradshövdingarnas i Finland förening f. d. justitierådet Lehtonen och sekreteraren i samma förening häradshövdingen Helminen samt stadsdomstolsutredningen med sin ordförande landshövdingen Bergquist i spetsen. Vid årsmötet inledde hovrättsrådet Ingmar Lidbeck en mycket livlig diskussion över ämnet »Underrätterna i stöpsleven». Av styrelsens förvaltningsberättelse framgick att liksom under föregående år föreningens yttrande inhämtats i åtskilliga lagstiftningsfrågor och Almanack för domsaga — 40:e årgången — utgivits under redaktion av tingsdomaren Bengt Sandström.
    Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingarna Carlesjö, ordf., och Nils Joachimsson, v. ordf., tingsdomaren Sandström, sekr., samt häradshövdingarna Henrik Lindvall, Gunnar Bogren, Sture Svensson, kassaförv., P.-O. Hainer och Olof Östberg. — Suppl. äro häradshövdingarna Erik Alexanderson, Nils Falk och Erik Göransson samt tingsdomaren Nils Källoff.
    Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid tiden för årsmötet 164, varav 4 äro hedersledamöter.

    Statens samhälls- och rättsvetenskapliga forskningsråd (rättsvetenskapliga sektionen) har vid sammanträde d. 21 nov. 1957 utdelat anslag på tillhopa 43 228 kr. till sammanlagt tolv forskare, däribland åtta författare av doktorsavhandlingar.