DÖDSFALL

 

   Gabriel Thulin †
    F. d. regeringsrådet Gabriel Thulin har d. 10 sistlidne oktober avlidit i den höga åldern av 92 år. Den bortgångne, som tillhörde Regeringsrätten alltifrån dess tillkomst till sitt inträde i pensionsåldern, var under sin krafts dagar verksam jämväl i en mångfald andra uppgifter. Redan 1893 hade han, efter samma år i Lund förvärvad jurisdoktorsgrad, utnämnts till kammarråd, och även i fortsättningen ägnade han särskilt intresse åt kamerala spörsmål. Den relativt sparsamma litteraturen på detta område har han berikat med flera värdefulla arbeten, bland vilka kan nämnas en avhandling om mantalet samt en omfattande utredning angående klockar-, organist- och kyrkosångarbefattningarna i riket. Utgången ur ett skånskt prästhem, låg honom städse kyrkliga angelägenheter varmt om hjärtat. Han var i flera omgångar ledamot av kyrkomötet och beklädde under en följd av år ordförandeskapet i Svenska bibelsällskapet och i samfundet Pro fide et christianismo. Han har även tagit verksam del i det nordiska samarbetet, bl. a. som ordförande i Nordiska administrativa förbundets styrelse och i den svenska avdelningen av föreningen Norden. Bland andra offentliga uppdrag som anförtroddes honom må framhållas befattningen som Musikaliska akademiens preses samt ordförande- eller ledamotskap i ett flertal kommittéer och sakkunnigutredningar. Hans flitiga penna fann även tillfälle att medverka i åtskilliga tidskrifter och andra publikationer. — Med Thulin har, såsom framgår av vad här i korthet anförts om hans insatser på skilda områden, en framstående kulturpersonlighet gått ur tiden. Hos arbetskamrater och andra, med vilka han under sin mångskiftande verksamhet kom i närmare beröring, vann han allmän uppskattning genom sitt tillgängliga, rättframma väsen parat med en god portion skånskt gemyt.

K.

    Axel Gerhard Tauvon avled d. 20 aug. 1957. Han var född i Stockholm d. 1 aug. 1883 samt avlade mogenhetsex. där 1901 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1906. Efter tingstjänstgöring var han biträdande jurist å advokatbyrå och drev från 1913 egen advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1913.

    Lars Arne Hasselgren avled d. 8 sept. 1957. Han var född i Åmål d. 23 nov. 1901 samt avlade studentex. i Stockholm 1920 och jur.kand.ex. där 1928. Efter tingstjänstgöring var han verksam som advokat i Stockholm från 1930. 1956 blev han ordinarie notarius publicus. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1932.

    Erik Herman Siewertz avled d. 11 sept. 1957. Han var född i Luleå d. 23 nov. 1901 samt avlade studentex. där 1920 och jur.kand.ex. i Stockholm 1928. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra vid Stockholms rådhusrätt, där han blev e. assessor 1939 och assessor 1943.

    Oskar Gottfrid Hjertquist avled d. 12 sept. 1957. Han var född i Aringsås, Kronobergs län, d. 27 aug. 1872 samt avlade mogenhetsex. i Växjö 1890 och hovrättsex. i Uppsala 1895. Efter tjänstgöring å domsaga och advokatbyrå

DÖDSFALL 675drev han egen advokatverksamhet i Härnösand från 1898. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1898.