676 PERSONALNOTISER    Justitiedepartementet. K. M:t har
    1 nov. 1957 förordnat byråchefen för lagärenden i justitiedep., hovr.rådet i Svea hovrätt Per Bergsten till statssekr. i samma dep.,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovrätt Bengt Hult till byråchef för lagärenden i justitiedep.Dep.chefen har
    9 okt. 1957 förordnat t. f. assistenten Erik Lagheim att såsom expert biträda 1956 års eftervårdsutredning (1956 s. 288, 373),
    5 nov. 1957 förordnat fångv.dir. Folke Karlström, Einar Svensson och Gunnar Thurén att såsom experter biträda fångvårdens byggn.kommitté (1956 s. 462).
    12 nov. 1957 förordnat hovr.ass. Ulf Lundvik såsom utredn.man för en förberedande översyn av utsökningslagen och därmed sammanhängande lagstiftning,
    15 nov. 1957, med motsv. entledigande för borgm. Nils Rappe, förordnat hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Ingmar Lidbeck till sakkunnig i 1955 års domarutredn. (1955 s. 275, 285).

    Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har 20 sept. 1957 förordnat t. f. byråchefen i ecklestiastikdep. Hans Löwbeer till statssekr. i samma dep. t. v. fr. o. m. 1 okt. 1957.

    Hovrätterna. K. M:t har 1 nov. 1957 förordnat hovr.råden i Svea hovrätt Runo Lundin och Carl Fredrik Hadding att t. v. t. o. m. 31 dec. 1957 tjänstgöra såsom v. ordf. å allm. avd. i hovrätten.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    8 nov. 1957 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Åke Åhström att fr. o. m. 1 dec. 1957 t. v. uppehålla tingsdomarbefattningen i Östra och Medelsta domsaga,
    15 nov. 1957 utnämnt chefen för soc.dep:s rättsavd., hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Gunnar Engström till häradshövd. i Ingelstads och Järrestads domsaga fr. o. m. 1 febr. 1958,
    22 nov. 1957 beviljat häradshövd. i Västerbottens södra domsaga Ebbe Hernlund avsked med utg. av jan. 1958,
    s. d. utnämnt tingsdom. i Tveta, Vista och Mo domsaga Bertil Adèll till häradshövd. i Jämtlands norra domsaga fr. o. m. 1 jan. 1958.

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    25 okt. 1957 förordnat e. vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vattendomstol Lars Herlitz till vattenrättssekr. vid samma vattendomstol fr. o. m. 1 nov.1957 t. v. under 3 år,
    8 nov. 1957 förordnat ass. i Svea hovrätt Lars Schoultz till bitr. vattenrättsdomare vid Söderbygdens vattendomstol fr. o. m. 1 jan. 1958.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    8 nov. 1957 utnämnt e. ass. vid Norrköpings rr Helge Olsson till ass. vid samma rr,
    22 nov. 1957 utnämnt ass. vid Uppsala rr Tryggve Franzén till rådm. i samma stad fr. o. m. 1 dec. 1957.

    Polis- och åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har
    31 aug. 1957 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Ernst Karl Mortimer Holmberg till bitr. stadsfiskal i Sundsvall fr. o. m. 1 sept. 1957;
    5 nov. 1957 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Hans Thorson till stadsfiskal i Katrineholm fr. o. m. 1 jan. 1958.

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 1 nov. 1957 beviljat dir. vid fångv.anstalten i Norrköping Ivar August Ekelund avsked med utg. av febr. 1958.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 18 och 19 nov. 1957 antagits Erik Ström, Hagfors, Sven Lövin, Norrköping, och Adam von Sehoting, Sala.

 

Trycklov 10/12 1957