Finlands högsta förvaltningsdomstol får kvinnlig medlem. Förvaltningsrådet Martti Jaakkola har avgått d. 28 sept. 1956 då han fyllde 70 år. Till hans efterträdare utnämndes s. d. äldre förvaltningssekreteraren Lemmikki Kekomäki, född Yrjö-Koskinen.
    Förvaltningsrådet Kekomäki är född 1902 och avlade högre rättsex. 1927. Sedan 1928 har hon tjänstgjort och avancerat vid högsta förvaltningsdomstolen. Hon utnämndes 1954 till e. o. förvaltningsråd och var då den första kvinna som fick säte i högsta domstolsinstans i Finland, en ställning som nu förstärkts genom hennes utnämning till ordinarie medlem.

B. P-n

 

    Ny tysk tidskrift för internationell rätt. På Hamburg-förlaget Girardet & Co utkommer sedan 1956 en ny juridisk tidskrift »Internationales Recht und Diplomatie». Utgivare är den framstående, nu 75-årige folkrättsprofessorn KURT LAUN, som kunnat vinna en rad andra internationellt kända jurister såsom medutgivare eller ständiga medarbetare. Bland nordiska namn möterman EDVARD HAMBRO (Bergen) och ERIK CASTRÉN (Helsingfors). Tidskriftens uppsatser publiceras på tyska, engelska, franska eller ryska. Hittills föreligger 1956 års dubbelhäfte 1/2.
    Tidskriften visar på pärmen de tre förpliktande orden »veritas, libertas, pax». Utgivaren fastställer i sitt förord att tidskriften främst skall utmärkas av objektivitet; tyska intressen får icke ha rang framför andra. Han citerar den vackra meningen ur 1648 års fredstraktat, som avslutade det trettioåriga kriget: »quod uni parti justum est, alteri quoque sit justum». Tidskriftens föremål skall icke vara endast folkrätten utan även andra grenar inom det internationella rättsområdet, såsom internationell privat-, straff-, process och förvaltningsrätt samt juridiska problem som står i samband med diplomatisk verksamhet.
    Två andra tidskrifter som delvis behandlar samma rättsområden utkommer f. n. i Tyskland. Dessa är Archiv des Völkerrechts som utges av professorerna SCHÄTZEL (Bonn), WEHBERG (Genéve) och SCHLOCHAUER (Frankfurt) samt Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht som efter tidskriftens grundare ofta kallas Bruns' Zeitschrift. Den sistnämnda tidskriften är organ för Heidelbergs Max-Planck-institut och utges nu av prof. HERMANN MOSLER som tidigare varit verksam i Bonns utrikesdepartement såsom chef för dess rättsavdelning.

G. S.