Åttonde Haagkonferensen. Efter omfattande förberedelser (se SvJT 1955 s. 349) sammanträdde Haagkonferensen i internationell privaträtt till sin åttonde session under tiden 3—24 okt. 1956. I konferensen deltogo sjutton europeiska stater (inga östeuropeiska) samt Japan, varjämte Jugoslavien och Förenta staterna voro representerade genom observatörer. Svenska delegerade voro f. d. justitierådet A. Bagge, justitierådet S. Dennemark, envoyén S. Petrén, prof. H. Nial och lagbyråchefen S. Rudholm. Övriga nordiska delegater voro: från Danmark prof. S. Iuul och sekretær J. Bangert-Rasmussen, från Finland hovrättspresidenten Y. Hakulinen och från Norge f. d. höjesterettsdommer E. Alten och ekspedisjonssjefen C. Stabel.
    Liksom vid föregående konferens (se SvJT 1952 s. 163) utsågs den holländske professorn J. Offerhaus till president för konferensen. Till vicepresidenter valdes den spanske ambassadören i Haag de Baena, justitierådet Bagge, höjesterettsdommer Alten och fransmannen Julliot de la Morandiére. Sekreteraren vid Haagkonferensens numera permanenta byrå M. H. van Hoogstraten tjänstgjorde som konferensens generalsekreterare.
    Konferensarbetet fördelades, liksom vid tidigare konferenser, på fyra kommissioner. I den första kommissionen behandlades, under ledning av Julliotde la Morandiére, regleringen av lagkonflikter rörande äganderättens övergång vid internationella köp av lösa saker. Den andra kommissionen, vars arbete leddes av belgaren L. Frédéricq, sysslade med frågan om gränserna mellan olika staters domsrätt i internationellt köprättsliga tvister. Den tredje kommissionen, vars ordförande var luxemburgaren C. L. Hammes, utarbetade förslag till konventioner om tillämplig lag i tvister om underhållsbidrag till barn och om erkännande och verkställighet av domar och beslut rörande sådana underhållsbidrag. I den fjärde kommissionen, i vilken schweizaren M.Gutzwiller och italienaren R. Monaco voro ordförande, behandlades förberedelsevis vissa ämnen avsedda att föreläggas en kommande konferens ävensom en del organisatoriska frågor.

74 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Efter ett särskilt i konferensens slutskede forcerat arbete i de skilda kommissionerna antog konferensen förslag till fyra konventioner, nämligen rörande 1) »la loi applicable au transfert de la propriété en cas de vente à caractère international d'objets mobiliers corporels», 2) »la compétence du for contractuel en cas de vente à caractère international d'objets mobiliers corporels», 3) »la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants» och 4) »la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants».

    En närmare redogörelse för konventionsförslagen, vilka skola undertecknas och ratificeras för att bli gällande, avses att lämnas i ett kommande häfte av SvJT.

S. R.