NOTISER 77    Samhälls- och rättsvetenskapliga forskningsrådet, som för innevarande budgetår disponerar 360 000 kr. för främjande av samhällsvetenskaplig forskning, 85 000 kr. för främjande av rättsvetenskaplig forskning och 35 000 kr. såsom bidrag till tryckning av rättsvetenskapliga arbeten, skall enligt förslag till årets riksdag få anslaget till främjande av rättsvetenskaplig forskning höjt med 15 000 kr.
    Rådets rättsvetenskapliga sektion har vid sammanträde d. 8 nov. 1956 utdelat anslag på sammanlagt 54 320 kr. till fjorton forskare. Åtta av anslagen avse arbeten på doktorsavhandlingar.

S. R.

    Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har under år 1956 utdelat anslag å tillhopa 57 765 kr. Det största anslaget, 15 000 kr., har gått till Juridiska biblioteket i Stockholm för tryckning av bibliotekets katalog.

S. R.

    Stockholms stads forskningsstipendier. Stockholms stad har även förinnevarande år ställt 100 000 kr. till förfogande för sådant vetenskapligt forsknings- och utredningsarbete som bedömes vara av särskild betydelse för den kommunala verksamheten i Stockholm. Ansökan om stipendium ur detta anslag skall ingivas till Stadskollegiet, Stadshuset, Stockholm, senast d. 28 febr. 1957. Ansökningsformulär tillhandahållas å stadskansliet.

S. R.

    Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 2 juni 1956 i Handelshögskolans aula i Stockholm. Sammanträdet bevistades av omkr. 85 ledamöter. Till led. i styrelsen för tiden 1 juli 1956 — 30 juni 1958 omvaldes advokaterna Hans Ihre och Helge Lindahl, Stockholm, och Åke Wettermark, Malmö, samt nyvaldes advokaterna Gösta Heilborn, Östersund, och Tage Zetterlöf, Göteborg. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val äro adv. Gunnar Lindh, Stockholm, ordf. och adv. Per-Axel Weslien, Stockholm, v. ordf., samt advokaterna Hilding Bergstrand, Örebro, Wilhelm Brodin, Linköping, Sven Colleen, Göteborg, och Wilhelm Penser, Eslöv. Till suppl. i styrelsen för tiden 1 juli 1956 — 30 juni 1958 omvaldes advokaterna Hans Ingemanson, Lund, Sten Södermark, Stockholm, och Kurt Winberg, Uppsala, samt nyvaldes advokaterna Henrik Lindblom, Örnsköldsvik, och Per Tham, Jönköping. Kvarstående suppl. sedan föregående års val äro advokaterna Olof Christner och Stellan Graaf, Stockholm, Rudolf Lidmar, Halmstad, samt Nils-Erik Lindblom, Stockholm.
    Vid årsmötet behandlades ett av styrelsen framlagt förslag till sådana ändringar i samfundets stadgar att årsmötena skulle avskaffas såsom beslutande organ och i stället en fullmäktigeinstitution inrättas. Styrelsens förslag bifölls av årsmötet, men då erforderlig kvalificerad majoritet icke uppnåddes, blev ärendet vilande till ett kommande möte.
    Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1955 1 015.

 

    Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 18 okt. 1956 årsmöte å magistratssalen i Stockholms rådhus under ordförandeskap av borgmästaren Gösta Strandell. Till årsmötet hade infunnit sig ett flertal gäster och 121 av föreningens medlemmar. Sekreteraren och ledamoten av stadsdomstolsutred-

78 NOTISERningen, hovrättsrådet Ingmar Lidbeck, höll föredrag om spörsmål i samband med frågan om stadsdomstolarnas förstatligande. Föredraget följdes av en mycket livlig diskussion, därvid särskilt behandlades stadsdomstolsutredningens nyligen avgivna betänkande angående rådhusrätts sammansättning i brottmål. Efter årsmötet hade Stockholms stad anordnat mottagning å Stadshuset för deltagarna i årsmötet jämte damer.
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren Strandell, Örebro, ordf., rådmannen Birger Brandt, Sthm, e. rådmannen Bengt Lännergren, Sthm, kassaförv., rådmannen Erik Ringenson, Uppsala, v. ordf., borgmästaren Sven Lutteman, Norrköping, borgmästaren Nils Rappe, Jönköping, sekr., rådmannen Helge Forkman, Malmö, borgmästaren Axel Lindskog, Varberg, rådmannen Artur Arnström, Göteborg, rådmannen Allan Källoff, Borås, rådmannen Folke Höijer, Västerås, och borgmästaren Åke Jansler, Östersund, Styrelsesuppl. äro rådmannen Anders Bruzelius, Lund, rådmannen Gösta Wilkens, Göteborg, och assessorn Allan Sandberg, Hälsingborg. — Föreningen har 233 medlemmaroch 2 hedersledamöter.