DÖDSFALL 79    Ernst Myrin avled d. 24 nov. 1956. Han var född i Eksjö d. 21 mars 1868 samt avlade mogenhetsex. i Lund 1888 och hovrättsex. där 1892. Efter tjänstgöring på olika länsstyrelser utnämndes han 1907 till kronofogde och blev 1917 landsfogde i Östergötlands län. Han avgick med pension 1933.

 

    Gunnar Sigurd Stridsberg avled d. 9 dec. 1956. Han var född i Berga, Kronobergs län, d. 16 okt. 1918 samt avlade studentex. i Stockholm 1938 och jur.kand.ex. där 1943. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Sveahovrätt, där han blev fiskal 1946 och assessor 1953.

 

PERSONALNOTISER 

    Justitiedepartementet. K. M:t. har
    21 dec. 1956 förordnat förste kanslisekr. i justitiedep. Ebbe Magnander att fr. o. m. 1 jan. 1957 t. v. fullgöra på kansliråd i dep:et ankommande göromål;
    14 dec. 1956 förordnat ass. i Svea hovrätt Folke Nyquist att t. v. biträda såsom sakkunnig i justitiedep.
    Dep.chefen har
    19 nov. 1956 förordnat förste kanslisekr. i justitiedep. Ebbe Magnander att såsom expert biträda utredn. ang. vattendomstolarnas organisation och därmed sammanhängande frågor (SvJT 1956 s. 288);
    s. d., med motsv. entledigande för prof. Gunnar Boalt, förordnat preceptorn Gösta Carlsson till sakkunnig i utredn. för en undersökning av ungdomsbrottsklientelet (SvJT 1956 s. 544, 608);

 

    Socialdepartementet. K. M:t har 30 nov. 1956 förordnat byråchefen Ernst Natanael Michanek till statssekr. i soc.dep.

 

    Civildepartementet. Dep.chefen har dels 18 okt. 1956 tillkallat landshövd. Olof Ekblom såsom utredn.man för att verkställa utredn. rör. statstjänstemännens förhandlingsrätt m. m., dels ock 25 okt. 1956 förordnat ass. i Svea hovrätt Svenolov Jacobsson till sekr. åt utredn.mannen.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har 28 dec. 1956 beviljat reg.rådet Frank Öhman avsked med utg. av 1956.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    7 dec. 1956 förordnat ass. i Svea hovrätt Erik Backman, ass. i Göta hovrätt Erik Öhlén och hovr.rådet i hovrätten för Övre Norrland Göran Hammarström att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    14 dec. 1956 utnämnt tingsdomaren i Solna domsaga Vilhelm Sohlberg att fr. o. m. 1 jan. 1957 vara rev.sekr. i Ca 37 med skyldighet att föredraga vattenmål;
    s. d. entledigat ass. i Svea hovrätt Folke Nyquist fr. o. m. 17 dec. 1956 från honom meddelat förordnande att tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    21 dec. 1956 förordnat hovr.rådet i Svea hovrätt Nils Dillén att fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 31 dec. 1957 vara v. ordf. å avd. i hovrätten,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovrätt Gunnar Aquilon att fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1957 å en e. avd. i hovrätten bestrida på lagman ankommande göromål;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Göta hovrätt Bo Dag att fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 sept. 1957 vara v. ordf. å avd. i hovrätten;
    s. d. till assessorer fr. o. m. 1 jan. 1957 förordnat:
    i Svea hovrätt fiskalerna där Torsten Löwbeer, Michael von Koch, Berndt Erneholm, Gösta Dyrssen, Oskar Olsson, Carleric Ejerdal, Lars Ljungström och Lars Wilhelmsson;

80 PERSONALNOTISER    i  h o v r ä t t e n  ö v e r  S k å n e  o c h  B l e k i n g e  fiskalerna där Bertil Malm och Åke Åhström samt
    i  h o v r ä t t e n  f ö r  Ö v r e  N o r r l a n d  fiskalen där Per-Ulrik Hagberg;
    s. d. beviljat hovr.rådet i Svea hovrätt Bengt Scherdin avsked med utg. av febr. 1957.
    28 dec. 1956 till hovr.råd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1957 utnämnt led. i lagberedningen, ass. i hovrätten Arne Brunnberg och Bertil Alexanderson samt statssekr. i inrikesdep., ass. i hovrätten Sven af Geijerstam.