Andra huvudtiteln 1958. I den nyligen framlagda statsverkspropositionen slutar andra huvudtiteln på något över 116 milj. kr., innebärande en höjning i förhållande till löpande budgetår med 19 1/2 milj. kr. I och för sig vore en dylik ökning glädjande, eftersom man kunde anta att den betydde att betydelsefulla och kostnadskrävande reformer stode inför sitt förverkligande. Ingen gren av statsverksamheten unnade man väl hellre ökade anslag: i och för sig drar ju rättsväsendet jämförelsevis mycket blygsamma kostnader. Det är emellertid inte på det sättet, ty det anmäles att inte mindre än 17 milj. kr. utgör s. k. automatiska utgiftsökningar. Det betyder att denna automatiska ökning uppgår till nära 18 %, en oroväckande hög procentsats, särskilt som man här torde ha att räkna med ränta på ränta.
    Domstolar och verk har i sina petita framställt åtskilliga yrkanden om personalförstärkningar, men dessa har endast i begränsad utsträckning tillstyrkts av justitieministern. Tillströmningen av mål till domstolarna harem ellertid kraftigt ökat, och föreliggande färska siffror visar en fortsatt tendens i samma riktning. Justitieministern redogör i korthet för organisationsnämndens undersökningar av domstolsarbetets mera kontorsmässiga sidor och för de åtgärder som i de delarna föreslagits. Nämndens utredningsarbete fullföljes nu, anmäles det, i justitiedepartementet.
    Nedre justitierevisionen har hemställt om uppflyttning av flera revisions sekreterartjänster i lönegrad och om en betydande personalförstärkning bl. a. för en speciell avdelning för föredragning av nådemål, vilken skulle ankomma på särskilda tjänstemän med kortare domarerfarenhet än som krävs för revisionssekreterarförordnande. Revisionens yrkande tillstyrkes emellertid inte.
    Också hovrätterna begär såväl förstärkningar som löneuppflyttningar. Bl. a. märkes förslag från hovrätten för Västra Sverige att den skall orga-

 

9—583004. Svensk Juristtidning 1958

130 NOTISERniseras på fyra avdelningar. Justitieministern tillstyrker att ett nytt ordinarie hovrättsrådsämbete uppföres (Nedre Norrland) och att medel anvisas för4 extra ledamöter att fördelas efter K. M:ts beprövande. Dessutom skall K. M:t som hittills äga befogenhet att då det befinnes oundgängligt vidtaga ytterligare förstärkningar i hovrätternas ledamotsorganisation.
    I fråga om häradsrätterna är att anteckna bl. a. följande. Delningen av Södertörns domsaga kommer att verkställas den 1 januari 1959. Rådhusrättens i Mariestad upphörande från och med samma tidpunkt föranlederinrättandet av en tingsdomarbefattning (i st. f. en tingssekreterare) i Vadsbodomsaga. I Luleå och Gällivare domsagor inrättas nya tingsdomartjänster. Ståndpunktstagandet till organisationsnämndens stora förslag om personalorganisationen i domsagorna uppskjutes däremot.
    Justitieministern tillstyrker att medel anvisas för en extra avdelning vid Österbygdens vattendomstol, närmast till följd av anhängiga eller väntademål rörande reglering av Siljan, Trängselmagasinet och Hedesundafjärden.
    Anslaget för Ersättning åt domare, vittnen och parter föreslås uppräknatmed 1,2 milj. kr. till 5 1/2 milj. och anslaget för Kostnader enligt lagen om fri rättegång med 700 000 kr. till 3,6 milj. kr.
    Domstolarna och Rättegångsväsendet i allmänhet lägger av huvudtitelns slutsumma beslag på ca 51 milj kr. medan Fångvården m. m. kräver 56 milj. Till sistnämnda belopp skall emellertid läggas 15,3 milj., som begärs på kapitalbudgeten för byggnadsarbeten. Dessutom går större delen av de 5,4 milj. kr. som är upptagna under andra huvudtitelns Diverse-rubrik till fångvårdsändamål.
    Äskandena för fångvården influeras givetvis i hög grad av den livliga byggnadsverksamhet som nu råder på området. Inom fångvården fanns d. 1 dec. 1957 78 anstalter med 4 260 platser, varav 2 720 slutna och 1 540 öppna. Beläggningen ökar emellertid undan för undan, och ett betydande underskott, särskilt av slutna platser, föreligger. Beläggningssituationen inom ungdomsgruppen inger allvarliga bekymmer, säger justitieministern, som uttalar att utbyggnaden därför bör fullföljas i så snabb takt som möjligt. För personal vid nya anstalter påkallas en medelsökning med omkring 2,5milj. kr., för maskin- och verktygsutrustning m. m. begäres 2,5 milj. kr. och för engångsanskaffning av inventarier m. m. 1,6 milj. kr. Slutligen är att anteckna att anslaget för övervakning av villkorligt dömda föreslås höjt från 900 000 kr. till 1,5 milj. kr. samt motsvarande anslag för tillsyn över villkorligt frigivna m. fl. från 180 000 kr. till 300 000 kr. Höjningarna står i samband med att arvodet till övervakare resp. tillsynsman höjts från 10 till 15 kr. för månad.

B. L.