De kungl. kommittéerna. Enligt berättelsen till 1958 års riksdag omvad i rikets styrelse tilldragit sig ha följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under år 1957, nämligen 1948 års folkrättsbrottssakkunniga (ordf. prof. em. F. Wetter; arbetet på utarbetande av en handbok ang. folkrättsliga regler för krig har d. 15 sept. 1957 anförtrotts docenten Stig Jägerskiöld), utredningen ang. översyn av bestämmelserna rörande preskription av fordran (pres. M. Wijnbladh; SOU 1957:11; jfr SvJT 1957 s. 429), utredningen av frågan om möjligheterna att förenkla aktiebolagslagen (prof. H. Nial; stenc. betänkande — som avses att tryckas — avlämnat d. 7 dec. 1957), fångvårdsbyggnadsutred-

NOTISER 131ningen (ordf. landshövdingen Th. Bergquist; utredningens kvarstående uppgifter ha överförts till fångvårdens byggnadskommitté), markvärdeutredningen (ordf. häradshövdingen E. Anderberg; SOU 1957:43; jfr ovan s. 112), utredningen rörande strafftidsberäkning och sammanläggning av straff (prof.I. Agge; stene. promemoria avlämnad d. 11 dec. 1957; jfr nedan s. 133) samt utredningen ang. justitieombudsmannens tillsynsbefogenheter (ordf. justitierådet N. Beckman; SOU 1957:2; jfr SvJT 1957 s. 144).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet som fortsatt sin verksamhet vid 1958 års ingång inhämtas bl. a. följande:
    Besvärssakkunniga (ordf. prof. em. N. Herlitz) ha d. 30 dec. 1957 avgivit betänkande om förfarandet vid konsumtionsbeskattning (SOU 1957:50); arbetet med de sakkunnigas huvuduppdrag har under 1957 vilat i avbidan på K. M:ts ställningstagande till hur det fortsatta utredningsarbetet skall bedrivas.
    Varumärkes- och firmautredningen (ordf. prof. em. G. Eberstein) beräknar kunna avlämna förslag till ny varumärkeslag i början av 1958, varefter utredningen avser att övergå till övriga delar av uppdraget.
    1951 års rättegångskommitté (ordf. pres. J. Laurin) beräknar att kunna avlämna förslag till nya regler för processuell rättshjälp under första halvåret 1958.
    Bilskadeutredningen (ordf. prof. I. Strahl) har d. 1 okt. 1957 avgivit betänkande, kallat Trafikförsäkring (SOU 1957:36; jfr SvJT 1957 s. 666). Härefter återstår att utföra ett till utredningen särskilt överlämnat uppdrag avseende revision av 6 kap. 4 § strafflagen.
    Djurskyddsutredningen (f. d. justitierådet E. Geijer) har under 1957 avlämnat betänkande med förslag till bestämmelser om offentlig förevisningav djur (SOU 1957: 38).
    Utredningen ang. myrslogar m. m. (f. d. generaldirektören H. Malmberg) har d. 13 sept. 1957 avlämnat betänkande med förslag till lag om ströängarm. m. (SOU 1957:30).
    Utredningen om administrativa frihetsberövanden (ordf. häradshövdingen E. Alexanderson) har d. 1 febr. 1957 fått i uppdrag att jämväl utreda frågan om omhändertagande för verkställighet av beslut om administrativt frihetsberövande i annat nordiskt land (jfr SvJT 1957 s. 148). Utredningen av frågan om ökade rättsliga garantier vid administrativa frihetsberövandenberäknas bli slutförd under år 1958.
    Utredningen ang. pensionsstiftelsernas civilrättsliga ställning (ordf. justitierådet S. Edling) har i huvudsak vilat under år 1957 i avbidan på en lösning av tjänstepensionsfrågan.
    Fångvårdens byggnadskommitté (ordf. landshövdingen Bergquist) har i Säve kommun låtit utföra den första utbyggnaden av en centralanstalt, ägnad att tillsvidare utnyttjas som provisoriskt häkte för Göteborgstrakten.Vid de förutvarande kavallerikasernerna i Hälsingborg ha ombyggnads- och ändringsarbeten utförts så att vissa lokaler kunna användas som provisorisk fångvårdsanstalt. Genom kommitténs försorg uppföras f. n. fångvårdsanstalter i städerna Mariefred, Norrtälje och Tidaholm samt i Hällbykommun, varjämte byggnadsarbeten pågå vid anstalterna Hinseberg, Hall, Roxtuna, Skenäs och Ulriksfors.
    Sakkunniga för översyn av äktenskapslagstiftningen (ordf. justitierådet G.Walin) ha d. 26 okt. 1957 avgivit en promemoria (stenc.) med förslag till

132 NOTISERprovisorisk lagstiftning om makars gemensamma bostad (jfr SvJT 1957 s. 666).
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet beräknas slutföra sina uppdrag under år 1958, nämligen kommittén ang. det allmännas skadeståndsansvar (ordf. justitierådet Walin), fideikommissutredningen (ordf. borgmästaren B. Widegren), utredningen ang. myrslogar m. m., utredningen ang. kompetensfördelningen mellan K. M:t i statsrådet och regeringsrätten (ordf. f. d. justitierådet S. Ekberg), 1955 års domarutredning (ordf. borgmästaren Y. Kristensson), 1955 års valutredning (ordf. kanslidirektören S. Waller), 1955 års fångvårdsstyrelseutredning (ordf. prof. G.Heckscher), utredningen om försäkringsgivares regressrätt (ordf. justitierådet Walin), kommittén ang. medicinska äktenskapshinder (ordf. justitierådet S. Romanus), utredningen ang. vattendomstolarnas organisation (lagmannen N. Viklund), utredningen för översyn av brottsregistreringen (ordf.riksåklagaren M. Heuman), kommittén för det rättspsykiatriska undersökningsväsendet (ordf. underståthållaren M. Wahlbäck), namnrättskommittén (ordf. justitierådet G. Bomgren), utredningen om formerna för ökat nordiskt samarbete inom kriminologien (prof. Johs. Andenæs), utredningen avfrågan om en omreglering av hovrätternas domsområden (presidenten I.Wieslander) samt utredningen ang. Roxtunaanstallens ledning (förste vicetalmannen M. Skoglund).
    Fortsatt utredningsarbete under hela år 1958 förutses av besvärssakkunniga, varumärkes- och firmautredningen, rättegångskommittén, 1954 års fastighetsbildningskommitté (ordf. landshövdingen B. Fallenius), författningsutredningen (ordf. f. d. landshövdingen R. Sandler), stadsdomstolsutredningen (ordf. landshövdingen Bergquist), utredningen rörande specialstraffrätten (prof. H. Thornstedt), 1956 års eftervårdsutredning (ordf. generaldirektören G. Vahlberg), fångvårdens byggnadskommitté, 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar (ordf. statssekreteraren P. Bergsten), sakkunniga för översyn av äktenskapslagstiftningen, hyreslagskommittén (ordf. justitierådet N. Beckman) samt utredningen för förberedande översyn av utsökningslagen m. m. (hovrättsassessorn U. Lundvik).

 

    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement än justitiedepartementet inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen.
    Utrikesdepartementet. Under år 1957 har i anledning av en av Nordiska rådet antagen rekommendation tillkommit ett permanent utredningsorgan för nordiska samfärdselfrågor.
    Socialdepartementet. Arbetstidsutredningen (ordf. häradshövdingen O. Hesselgren) har avslutat, arbetet med frågan om hänförandet av beroende uppdragstagare under semesterlagen m. fl. författningar (SOU 1957:14) och därmed slutfört sitt uppdrag. Barnavårdskommiltén (ordf. generaldirektören E. Bexelius) överlämnade d. 12 jan. 1957 sitt huvudbetänkande med förslag till ny barnavårdslag (SOU 1956: 61 ; jfr SvJT 1957 s. 218) samtd. 31 dec. 1957 sitt slutbetänkande (SOU 1957:49). Även familjerådgivningskommittén (ordf. förbundsordf. Inga Thorsson) och allmänna pensionsberedningen (ordf. landshövdingen P. Eckerberg) ha slutfört sina uppdrag (SOU 1957: 33; 1957:7). Utredningen om lagstiftning ang. allmän tjänsteplikt (generaldirektören Y. Samuelsson), kommittén för ungdomsvårdsskolorna (ordf. skyddskonsulenten O. G. Pettersson) samt 1957 års pensions-

NOTISER 133kommitté (ordf. riksbankschefen P. Åsbrink) beräknas slutföra sina uppdrag under år 1958.
    Kommunikationsdepartementet. 1953 års trafiksäkerhetsutredning (direktören E. Mossberg) har med betänkandet Trafiksäkerhet II (SOU 1957:18) slutfört sitt uppdrag. 1951 års byggnadsutredning (ordf. generaldirektören S. Larsson), som i juni 1957 överlämnat betänkandet Förenklad byggnadslagstiftning (SOU 1957:21) beräknar att tidigast i slutet av år 1958 kunna avsluta sin utredning beträffande vissa frågor om bebyggelseplanering. Utredningen ang. revision av tillämpningskungörelsen till luftfartsförordningen (hovrättsrådet K. Sidenbladh) samt mopedutredningen (hovrättsrådet G. von Sydow) beräknas slutföra sina uppdrag under år 1958.
    Finansdepartementet. Utredningsuppdragen ha slutförts av 1952 års kommitté för indirekta skatter (ordf. statsrådet S. Henriksson; SOU 1957:13), utredningen om fullföljdsrätt i skattemål (ordf. f. d. regeringsrådet F. Lundevall; SOU 1957:3) och arvsskattesakkunniga (ordf. generaldirektören R. Dahlgren; SOU 1957:48; jfr SvJT 1958 s. 49). 1953 års skatteflyktskommitté (ordf. f. d. regeringsrådet S. Strömberg), utredningenang. redogöraransvaret m. m. (ordf. regeringsrådet E. Eckerberg), översynen av lagstiftningen rörande straff för olovlig införsel och utförsel avvaror (byråchefen E. Walberg) samt översynen av valutalagstiftningen (ordf. f. d. regeringsrådet F. Öhman) beräknas bli slutförda under år 1958.
    Jordbruksdepartementet. Vattenvårdskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. Schirén) beräknas slutföra sitt arbete under år 1958.
    Handelsdepartementet. Näringsrättsutredningen (f. d. kommerserådet S. Matz) har avgivit en d. 15 jan. 1957 dagtecknad promemoria med förslag till lag om kringföringshandel m. m. (stenc.) och har därigenom slutfört sitt uppdrag (jfr SvJT 1956 s. 357).
    Inrikesdepartementet. 1956 års rättsläkarutredning (ordf. statskommissarien B. Kull) och utredningen rörande behovet av kvalificerad biträdeshjälp åt landsfogdarna i vissa län (överdirektören G. von Sydow) beräknas slutföra sina uppdrag under år 1958.

S. R.