Lagberedningen. Under 1957 har arbetet med motiven till jordabalksförslaget fortskridit — att själva lagtexten redan före årets ingång var preliminärt färdigställd i korrektur har framgått av närmast föregående notiser om verksamheten inom beredningen (SvJT 1956 s. 210 och 1957 s. 228). De nytillkomna motiven avse kapitlen om tomträtt, vattenfallsrätt, servitut, rätt till elektrisk kraft eller annan sådan nyttighet samt bruksenhet. Vidare må nämnas att under verksamhetsåret utarbetats utkast till vissa av jordabalksförslaget betingade ändringar på andra lagstiftningsområden; av det största intresset härvidlag är ett förslag till vissa ändringar i utsökningslagen.

P. W.

 

    Strafftidsberäkning. Till justitieministern har utredningsmannen för frågor om strafftidsberäkning m. m professor Ivar Agge, som biträtts av hovrättsassessorn Carl Holmberg, nu avlämnat en d. 11 dec. 1957 dagtecknad promemoria (stencilerad). Utredningen tillsattes i december 1954 och hade till uppgift att söka åstadkomma en förenkling av reglerna om strafftidsberäkning och tid för villkorlig frigivning. I promemorian framhålles, att

134 NOTISERstrafflagberedningen i sitt för ett år sedan avlämnade betänkande Skyddslag (SOU 1956:55) också framlagt förslag till nya bestämmelser om sammanträffande av brott och straff, villkorlig frigivning m. m. En genomgång av förslaget i dessa delar visar, att de med nuvarande lagstiftning föreliggande svårigheterna beträffande strafftidsberäkning och tid för villkorlig frigivning undanröjes. Utredningsmannen har därför funnit att andra bestämmelser än dem strafflagberedningen föreslagit inte är påkallade.

C. H.