Sveriges domareförbunds styrelse utgöres för närvarande av presidenten Harry Guldberg, ordf., borgmästaren Gösta Strandell, v. ordf., med häradshövdingen Gunnar Carlesjö som suppl., justitierådet Per Santesson med presidenten Joel Laurin som suppl. samt hovrättsrådet Gunnar Aquilon, sekr. och kassaförv., med rådmannen Bengt Lännergren som suppl., även som av ledamöter utsedda av de till förbundet anslutna domarföreningarna. Dessa ha senast utsett följande styrelseledamöter: föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Ivar Wieslander och Knut Elliot med lagmannen Orvar Bäcksin och presidenten Mauritz Wijnbladh som suppl., föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingen Nils Joachimsson och tingsdomaren Bengt Sandström med häradshövdingarna Sture Svensson och Gunnar Bogren som suppl., föreningen Sveriges stadsdomare borgmästaren Olov Rylander med borgmästaren Sven Lutteman och rådmannen Birger Brandt som suppl. samt revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Gösta Graffman med revisionssekreterarna Arvid Lüzell och Eric Gustaf Stangenberg som suppl.
    Förbundet har under år 1957 representerats dels vid allmänna norskadomaremötet i Trondheim d. 21—23 juni av borgmästaren Strandell och dels vid sammanträde med Finlands domarförbund i Helsingfors d. 21 aug. av häradshövdingen Carlesjö.
    Vid årsskiftet var förbundets medlemsantal något över 600.

 

    Revisionssekreterareföreningen har under år 1957 sammanträtt fyra gånger. Vid sammankomst d. 28/2 berättade hovrättsrådet Gunnar Lagergren om erfarenheter som domare i Tanger och Koblenz. Vid årsmötet d. 29/3 höll hovrättsassessorn Carl Holmberg föredrag över ämnet »Strafflagberedningens förslag till skyddslag». Rev.sekr. Hans Nordström talade vid sammanträde d. 22/11 om intryck från tjänstgöring vid FN-styrkan i Mellerstaöstern. Traditionell julsammankomst ägde rum d. 19/12.
    Föreningens styrelse består av rev.sekr. Gösta Graffman, ordf., Arvid Lüzell, v. ordf., Lars Simonsson, sekr., Arne Thuresson, kassaförv., Eric Stangenberg, Karl Modigh och Björn Bernhard. — Antalet medlemmar varvid årets slut 43.

 

    Arbetsrättsliga föreningen höll årsmöte d. 15 nov. 1957 å Arbetsdomstolens sessionssal under ordförandeskap av föreningens vice ordförande, prof. Folke Schmidt och med deltagande av ett 60-tal medlemmar. Efter årsmötet höll ledamoten i Arbetsdomstolen, förbundsordföranden Sture Lantzett föredrag med titeln »Synpunkter på en arbetsuppgift».

136 NOTISER    Föreningens styrelse omvaldes och har sålunda följande sammansättning: Justitierådet Gunnar Dahlman, ordf., prof. Schmidt, v. ordf., direktören C. F.W:son Lindell, sekr., ombudsmannen Lennart Geijer, skattmästare, samt direktörerna Jan Carl Almquist och Gunnar Lindström och adv. Arnold Sölvén, ledamöter. Antalet personliga medlemmar i föreningen var vid 1957 års ingång 191 samt vid tiden för årsmötet 203 och antalet stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) 80.
    Förutom ovanstående föredrag ha i samband med övriga föreningssammantiräden föredrag hållits d. 8 mars av docenten vid Lunds universitet Axel Adlercreutz med titeln »De beroende uppdragstagarnas rättsliga ställning —några reflektioner kring arbetstagarebegreppet» samt d. 17 maj av professorn vid University of California, Berkeley, Stefan A. Riesenfeld över ämnet »Legislative and Contractual Social Security in the United States».