Sjörättsföreningen i Göteborg höll allmänt vårsammanträde d. 10 april 1957. Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av Mr. Arnold Kean, of Ministry of Transport and Civil Aviation, London, om »Shipowners' liability towards passengers under English law». D. 20 nov. 1957 hölls allmänt höstsammanträde. Adv. Lennart Hagberg, Göteborg, höll därvid föredrag om »Scancon-certepartiet, tillblivelse och innehåll». Till ledamöter i styrelsen för 1958 omvaldes rådmannen Gösta Wilkens, ordf., dispasehören Kaj Pineus, v. ordf., och skeppsmäklaren John Thornander, kassaförv., medadv. Johan Ramberg och avdelningschefen Sture Tingström som suppl. —Föreningen har 24 stödjande medlemmar. Antalet övriga medlemmar utgör 145.

 

    Rättshjälpsanstalternas jurister hade d. 26 okt. 1957 kongress i Vänersborg varvid landets samtliga rättshjälpsanstalter voro representerade. Härvid bildades Föreningen Sveriges Rättshjälpsjurister, som har till uppgift att sammanföra jurister vid landets rättshjälpsanstalter för behandling av frågor, som beröra föreningsmedlemmarnas verksamhet. Till ordf. i föreningenvaldes adv. Arthur L. Ekström, Vänersborg, och till sekr. adv. Caesar Cederfeldt, Malmö, och till tredje ordinarie styrelseledamot adv. Bror Wahlström, Sthm. F. d. chefen för Göteborgs stads rättshjälpsanstalt adv. Eric Hanse talade vid kongressen om 1951 års rättegångskommittés arbete.

 

    Bankjuristernas förening har under år 1957 sammanträtt fyra gånger, nämligen d. 22 febr., d. 24 maj, d. 27 sept. och d. 22 nov. Föredrag ha hållits av bankdirektören Ernst de Maré över ämnet »Redovisningslagen och bankinsättningens juridiska konstruktion» och av bankjuristen Jan-Harald Löfberg över ämnet »Tradition och modernitet i tysk bankjuridik». Vidare har bankjuristen Stig Kärrberg lämnat en redogörelse för det under år 1957 framlagda förslaget till lag om fordringspreskription m. m. Slutligen har f. d. advokaten Claes Sandels hållit ett kåseri om några aktuella skattefrågor. I anslutning till dessa föredrag och anföranden ha diskussioner förekommit.
    Fem representanter för föreningen ha på inbjudan av jurister vid de tre storbankerna i Köpenhamn deltagit i ett internordiskt bankjuristmöte i Köpenhamn d. 13 och 14 sept., varvid också bankjurister från Finland och Norge deltogo. Vid detta möte lämnades bl. a. redogörelser för den nya danska lagen om registrering av fartyg och för det i Danmark framlagda för-

NOTISER 137slaget till revision av lagstiftningen om underpant i lösöre. Vidare dryftades bl. a. dels Danmarks Høyesterets dom d. 20 nov. 1956 i det uppmärksammade checkmålet mellan två danska banker — vilket mål f. ö. redan vidföreningens sammanträde d. 7 dec. 1956 varit uppe till diskussion — dels ock en dansk underrättsdom rörande bankirs belåning av värdepapper hos bank.
    Föreningens styrelse utgöres av Axel Möller, ordf., Birger Zotterman, v.ordf., Lars Fogelklou, sekr., Pontus Modigh, referent, och Nils Nordlind, klubbmästare. Antalet medlemmar i föreningen är 80.