Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution. Föreningens presidium har under 1957 haft följande sammansättning: ordf. hypoteksdirektören Holger Sandelin, Härnösand, v. ordf. hypoteksdirektören Torsten Stjernberg, Sthm, sekr.-kassaförv. hypoteksdirektören Sture Zacco, Växjö, och revisor hypoteksdirektören Karl-Fredrik Lindell, Göteborg. Föreningens medlemsantal uppgår till 21.
    Föreningen, som numera avhåller ordinarie förhandlingar endast vartannat år, har icke sammanträtt under 1957. Föreningens tryckta förhandlingar, vars senaste årgång avser 1955—1956, kosta kr. 2:50 per häfte och kunna i mån av tillgång erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare.

 

    Stockholms rådhusrätts domareförening sammanträdde till ordinarieårsmöte d. 26 april 1957. Föreningen och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund hade gemensamt sammanträde d. 15 febr. 1957. D. 10 maj 1957 anordnade föreningen för sina medlemmar subskriberad middag meddans. Föreningen hade d. 18 nov. 1957 sammanträde och åhörde därvid föredrag av prof. Henrik Munktell.
    Såsom styrelse har under året fungerat borgmästaren Yngve Kristensson, ordf., rådmannen Eric Gauffin, v. ordf., rådmannen Henning Bruce, assessorerna Ingvar Ågren och Maja-Britta Oldin, e. assessorn Gunnar Sterner samtt. f. assessorn Ella Köhler, sekr. och kassaförv. Suppl. ha varit rådmännen Harry Hector, Allan Wirgin och Rickard Kettner, assessorerna Åke Asp och David Glück, sekreteraren Jan Schnell samt domaraspiranten Birgitta Russel. — Medlemsantalet har under året uppgått till omkring 135.

 

    Mälarprovinsernas stadsdomareförening. Styrelsen har under 1957 utgjorts av borgmästaren Olov Rylander, ordf., samt borgmästaren Henrik Nyman och rådmannen Olle Knöös med rådmannen Eric Ljunggren som suppl. Föreningen har ett 40-tal medlemmar.

 

    Jönköpings juridiska förening höll 1957 årsmöte d. 5 april. Efter årsmötet hölls gemensamt sammanträde med Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt, därvid landshövdingen Allan Nordenstam höll föredrag över ämnet »Hur regeringen arbetar». Höstsammanträde hölls d. 29 nov. med föredrag av hovrättsrådet Ingmar Lidbeck över ämnet »Underrätterna i stöpsleven». Föreningens styrelse har utgjorts av borgmästaren Nils Rappe, ordf., presidenten Joël Laurin, v. ordf., hovrättsfiskalen Rune Lindgren, kassaförv., landssekreteraren Åke Sylwan, häradshövdingen Erik Ekstedt, hovrättsrådet Sven Ruhe och adv. Hans Sundström med häradshövdingen Folkard von Scherling, landsfogden Bertil Ankar och adv. Per Tham som suppl. — Antalet medlemmar uppgår till omkr. 140.