138 NOTISER    Juristföreningen i Kristianstad höll årssammanträde d. 30 nov. 1957, varvid prof. Fritjof Lejman, Lund, höll föredrag över ämnet »Utvecklingslinjer inom skadeståndsrätten». Styrelsen består av landshövdingen Per Westling, ordf., häradshövdingen Åke Braunstein, v. ordf., rådmannen Ragnar Grönwall, sekr., häradshövdingen Torsten Myrland, borgmästaren Hans G. Andersson, taxeringsintendenten E. G. Leksell samt advokaterna Agne Wikborn och Tage Troedson. — Föreningens medlemsantal är 55.

 

    Malmö—Lunds Juristförening har under 1957 sammanträtt två gånger, nämligen d. 15 mars och d. 8 nov., till vilka sammanträden inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet höllprof. Gunnar Heckscher föredrag över ämnet »Regering och förvaltning» och vid oktobersammanträdet justitierådet Gunnar Bomgren över ämnet »Advokat och åklagare inför Högsta Domstolen». Ur ett belopp å 6 000 kronor, som Åke Wibergs stiftelse ställt till föreningens förfogande till en eller flerarese- och forskningsstipendier, beslöt styrelsen d. 15 mars 1957 tilldela doktorandstipendiaterna jur. kand. Lars Norbeck, Lund, ett belopp av 2 050 kronor för studier i England av fastställelsetalan och jur. kand. Ulf Cervin, Lund,ett belopp av 3 800 kronor för studier i de skandinaviska länderna av s. k.passivitetsverkningar.
    Till styrelseledamöter för år 1958 har utsetts lagmannen Gunnar Nilsson, ordf., adv. Hans-Erik Bachmann, v. ordf. och kassaförv., rådman Anders Bruzelius, sekr. och sexmästare, samt prof. Fritjof Lejman, borgmästare Th. Munck af Rosenschöld, landssekreterare Ossian Hulterström och adv. Hans Ingemanson. — Föreningens medlemsantal utgör 283.

 

    Nordvästra Skånes juristförening höll årsmöte d. 12 nov. 1957 varvid justitierådet Nils Beckman höll föredrag över ämnet »Lagtillämpning och prejudikat». — Styrelsen utgöres av borgmästaren L. G. Ohlsson, ordf., häradshövdingarna Sven Rönnquist och G. A. Eriksson samt advokaterna Bengt Linders och Bertil Peyron, den sistnämnde sekr. — Föreningen har 64 medlemmar.

 

    Hallands juristförening har under år 1957 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av hovrättsassessorn C. Holmberg, Sthm, om »Förslaget till skyddslag».
    Styrelsen har utgjorts av häradshövdingen Henning Nitelius, ordf., landssekreteraren Robert Magnusson, v. ordf., adv. Karl Hillgård, borgmästaren Axel Lindskog, adv. Valfrid Granqvist och borgmästaren Åke Svensson medlandsfogden N. L. Eklund och rådmannen Sixten Lundmark som suppl. Kassaförv. har varit adv. Granqvist samt sekr. och klubbmästare rådmannen Lundmark. — Föreningen räknade vid 1957 års utgång ett 70-tal medlemmar.

 

    Göteborgs juristklubb har under 1957 hållit fem sammanträden. Vidsammanträde d. 8 mars förekom, efter inledning av lagmannen Einar Holm, diskussion »Om lekmäns deltagande i rättsskipningen». D. 17 maj uppfördesen fingerad rättegång angående skadestånd, varefter fyra domstolar, vars ledamöter valdes vid sammanträdet, beslutade och avkunnade domar i saken. D. 6 sept. talade prof. Ivar Agge över ämnet »Reflexioner kring förslaget tillskyddslag» och d. 5 nov. adv. Valborg Lundgren om »Önskvärda reformer inom familjerätten». D. 5 dec. kåserade hovrättsrådet Gunnar Ljung om »Juristerna i ordspråk, aforismer och talesätt».

NOTISER 139    Till styrelse valdes vid sammanträdet d. 5 dec. adv. Bo Westman, ordf., lagmannen Einar Holm, v. ordf., hovrättsfiskalen Erik Borglund, sekr., assessorn F. A. Hammar, kassaförv., rådmannen Sven Lampers, bibliotekarie, och jur. kand. H. G. Mellander, sexmästare. — Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till inemot 400.