Sjuhäradsbygdens juristförening höll ordinarie årsmöte d. 22 febr. 1957. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret nyvaldes häradshövdingen Nils Graneli, Skene, ordf., adv. Arne Gullack, Borås, v. ordf., och till övriga styrelseledamöter omvaldes rådmannen Ante Beck-Friis och adv. Göran Linnander samt nyvaldes stadsombudsmannen Folke Föjerstam, samtliga i Borås. Till styrelsesuppl. omvaldes adv. Simon Haglund och nyvaldes adv. Bo Redgard, båda i Borås. D. 28 nov. hölls extra möte, varvid hovrättsrådet Ingmar Lidbeck, Sthm, höll föredrag över ämnet »Underrätterna i stöpsleven». —Föreningen har under året haft 44 medlemmar.

 

    Värmlands läns juristförening har under 1957 hållit två sammanträden.Vid sammanträde d. 9 mars talade förste länsnotarien S.-G. Odéen om »Länsstyrelsens organisation och arbetsuppgifter». Vid årsmötet d. 1 juni höll prof. Halvar G. F. Sundberg ett kåserande föredrag över ämnet »Något om rättssäkerhetsproblemen i förvaltningen».
    Föreningens styrelse utgöres av adv. Fritz Helmer, ordf., häradshövding Martin Mellbin, v. ordf., adv. Carl W. Nordenfelt, sekr., adv. Otto Lange, kassaförv., och förste länsnotarien Bert Edberg, klubbmästare. — Medlemsantaletuppgår till 93.

 

    Västmanlands juristförening har under 1957 hållit fyra sammanträden. D. 27 febr. höll direktören Knut Norström ett föredrag, kallat »Tendenser i trafikmål». Justitierådet Nils Beckman höll d. 24 april föredrag om »Humanitet och samhällsskydd i åtgärderna för brottslighetens bekämpande». Forskningsassistenten i justitiedepartementet Kerstin Elmhorn talade d. 6 nov. om »Klientelundersökningar rörande ungdomsbrottsligheten». D. 10 dec. hölls en diskussion över ämnet »Rättsliga problem i samband med användningen av standardklausuler i avtal» med rådmannen Folke Höijer som inledare. Därutöver har d. 29 maj anordnats en utflykt till Hallstahammar för föreningens medlemmar med damer, varvid landsantikvarien Bertil Waldén höll föredrag över ämnet »Lag och rätt i forna tiders bergslagsbygd».
    Styrelsen har under 1957 utgjorts av ombudsmannen Åke Lindstedt, ordf., stadsfiskalen Helge Hellekant, v. ordf., företagsjuristen Lennart Sallmén, sekr., länsnotarien Carl-Axel Sjöstedt, kassaförv., stadsfiskalen Otto Holm, klubbmästare, samt rådmannen Folke Höijer och adv. Anders von Zweigbergk. — Föreningen hade vid årsskiftet 92 medlemmar.

 

    Gefleborgs läns juristförening har under år 1957 sammanträtt tre gånger.Vid årssammanträde d. 26 mars hade som föreläsare inbjudits docent Gustaf Petrén, Sthm, vilken talade över ämnet »Om administrativt rättsskydd», varefter diskussion följde. D. 1 och 2 juni företogo föreningens medlemmar med damer en utflykt till Dalarna. Vid sammanträde d. 13 nov. hade inbjudits häradshövding Ernst Leche, Leksand, vilken kåserade över ämnet »En domare for till England».
    Föreningens styrelse består av adv. Curt Ekdahl, Gävle, ordf., adv. Wiggo Lund, Gävle, sekr., kassaförv. och klubbmästare, häradshövding Ragnar Gu-

140 NOTISERnæus, Storvik, adv. Tryggve Ahlgren, Gävle, och länsnotarie Henrik Källström, Gävle, med förste länsassessor Carl-Axel Rydin, Gävle, som suppl. — Föreningen har 50 medlemmar.