Östersunds juristklubb har under år 1957 hållit två sammanträden. Vid sammanträde d. 25 febr. talade vice presidenten vid den tysk-allierade skiljedomstolen i Koblenz, hovrättsrådet Gunnar Lagergren, över ämnet »Som domare i Tanger och Koblenz». Prof. Ivar Agge, Stockholm, höll vid årssammanträdet d. 10 okt. föredrag över ämnet »Kring förslaget till skyddslag».
    Styrelsen utgöres av landshövdingen Anders Tottie, ordf., borgmästaren Åke Jansler, v. ordf., och adv. Björn Holmer, sekr., samt adv. Gösta Heilborn och vattenrättsdomaren Lennart af Klintberg, suppl. Klubbmästare är adv. Gustaf Selander. — Klubben har 83 medlemmar.

 

    Västerbottens juristförening har under 1957 haft 6 sammanträden. Vid dessa ha föredrag hållits över olika aktuella ämnen. D. 16 april höll sålunda hovrättsassessor Carl Holmberg föredrag över »Förslag till ny skyddslag», varvid även åklagare och socialt verksamma personer inbjudits att åhöra föredraget. D. 18 maj hade föreningens medlemmar med damer samlats till vårsupé med dans. Korta anföranden med bilder hölls därvid först av doktor Björn Moraeus och kraftverksdirektören E. Kaijser över ämnet »Naturskydd eller vattenkraft». D. 14 nov. kåserade hovrättsassessor Stig Marcus över ämnet »Något om preskription».
    Föreningens styrelse utgöres av landsfogden Erik G. Sahlin, ordf., hovrättsrådet Björn Zethræus, v. ordf., stadsfogden Sten Boström, sekr., advokaten Hilding Rumar, kassaförv., och länsassessorn Levi Johansson. — Föreningen hade vid årsskiftet 1957—58 61 medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1957 sammanträtt fyra gånger. D. 7 mars berättade tre av föreningens medlemmar om sina verksamhetsområden, nämligen revisionssekreteraren Carl Hamilton om nedre justitierevisionen, assessorn Carl Holmberg om kommittéarbete och lagbyråchefen Sten Rudholm om lagstiftningsarbete i justitiedepartementet. Vid årsmötet d. 12 april, som inleddes med visning av Skandias Masreliezrum och vid vilket även jurister från Skandia voro närvarande, höll prof. Jan Hellner föredrag över ämnet »Ansvarighetsförsäkring vid domstol och i villkorsnämnd». D. 24 okt. hölls en sammankomst i riksdagshuset, varvid detta visades och prof. Henrik Munktell talade om »Domstolarna och samhällets utformning». Vid den sedvanliga julsammankomsten d. 5 dec., vid vilken hovrättens nye president Herman Zetterberg var föreningens gäst, höll assessorn Holger Nordqvist föredrog över ämnet »Rättssäkerhetsfrågor vid administrativa frihetsberövanden». Föreningen har vidare i samarbete med Sveriges Juristförbund hållit två diskussionssammanträden, ett om tingssekreterarnas lönefråga och ett om domarutredningens betänkande »Domartjänster i häradsrätt och hovrätt». D. 16 okt. anordnades ett studiebesökvid fångvårdsanstalten på Långholmen och rättspsykiatriska kliniken därmed föredrag av andre läkaren K.-E. Törnqvist. I övrigt har föreningen sysslat med olika personal- och tjänstgöringsfrågor.
    Såsom styrelse under verksamhetsåret 1956/57 fungera assessorerna Michael von Koch, ordf., och Per Ihrfelt, v. ordf., fiskalen Sven-Eric Nilsson, sekr. och kassaförv., samt assessorn Åke Wikner och adj. led. Finar Mogård med

NOTISER 141assessorerna Bo Mollstedt, Stig Nordlund och Torsten Löwbeer samt fiskalerna Bengt Rydin och Bertil Voss som suppl. — Föreningen har omkring 75 medlemmar.