Socialdepartementet. K. M:t har 31 jan. 1958 förordnat ass. i Göta hovr. Holger Romander att t. v. t. o. m. 30 sept. 1958 biträda inom socialdep. vidberedn. av barnavårdskommitténs förslag till ny barnavårdslag m. m.

 

    Inrikesdepartementet. K. M:t har 10 jan. 1958 förordnat ass. i Svea hovr. Åke Wikner att t. v. t. o. m. 30 juni 1958 biträda såsom sakkunnig inom inrikesdep.

 

    Kommunikationsdepartementet. Dep.chefen har 20 dec. 1957 uppdragit åtled. av riksdagens II kamm., rektorn Stig Alemyr, led. av riksdagens I kamm.,förutv. stadsrådet Lars Eliasson, led. av riksdagens II kamm., fru Elsa Ewerlöf och borgm. Olov Rylander, tillika ordf., samt byråchefen vid riksåkl.ämb. Erik Vinberg att såsom sakkunniga inom kommunikationsdep. verkställa översyn av lagstiftningen om trafiknykterhet och därmed sammanhängandefrågor ävensom förordnat ass. i Göta hovr. Bertil Olsén till sekr. åt de sakkunniga.

 

    Riksdagens lagutskott. Första lagutskottet har till ordf. omvalt borgmästaren Olov Rylander. V. ordf. är liksom föregående år f. cementgjutaren Emil Ahlkvist. Såsom ledamöter ha, utöver Rylander, invalts tre jurister, samtliga advokater, nämligen Georg Branting och Ingrid Gärde Widemar från I kamm. samt advokaten Birger Gezelius från II kamm. Av suppleanterna äro fem jurister, nämligen från I kamm. aktuarien Erik Englund, häradshövdingen Erik Alexanderson och förste kanslisekreteraren Olof Palmesamt från II kamm. häradshövdingen Nils-Gustaf Fröding och stadsfiskalen Lennart Eliasson. Sekr. är hovrättsassessorn Gunnar Ekblad och notarie medsekr. göromål hovrättsassessorn Eskil Hellner.
    I andra lagutskottet har I kamm:s förste vice talman Axel Strand omvalts till ordf. och till v. ordf. har omvalts hemmansägaren Edvin Jacobsson. I utskottet finnes icke någon jurist invald. Sekr. är hovrättsfiskalenGunnar Danielson och notarie med sekreterargöromål hovrättsfiskalen Nils Olof Wentz.
    Även tredje lagutskottet har omvalt sitt presidium. Ordf. är sålunda prof. Hugo Osvald och vice ordf. fiskaren Hans Levin. Av suppleanterna äro tre jurister, nämligen häradshövdingen Erik Alexanderson och tfbyråchefen Bo Siegbahn från I kamm. samt prof. Henrik Munktell från IIkamm. Sekr. är hovrättsassessorn Carl-Gustaf Grotander och notarie medsekr. göromål hovrättsassessorn Mauritz Bäärnhielm.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har 24 jan. 1958 utnämnt t. f. byrådir. hosjustitiekanslers ämb., e. o. kanslisekr. i justitiedep. Axel Nilsson till byrådir. hos ämb. fr. o. m. 1 febr. 1958.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    17 jan. 1958 förordnat rev.sekr. Gösta Graffman att t. v. t. o. m. 31 dec. 1962 vara ordf. i nedre justitierevisionen,
    24 jan. 1958 förordnat ass. i Svea hovr. Jan Gyllenswärd och i hovr. för Nedre Norrland Sture Melin att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    17 jan. 1958 förordnat fiskalen i Svea hovr. Arne Wilhelmsson att t. v. bestrida göromål som tidigare ankommit på hovr. sekr.,
    31 jan. 1958 till ass. fr. o. m. 1 febr. 1958 förordnat, i Göta hovr. adj.led. Holger Romander samt i hovr. för övre Norrland adj.led. AndersBerg och adj.led., doc. Sven Bramsjö.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    10 jan. 1958 förordnat ass. i Svea hovr. Gunnar Lindh att t. v. uppehållatingsdom.bef. i Sollentuna och Färentuna domsaga,
    17 jan. 1958 utnämnt ass. i Göta hovr. Per Gunnar Blomdahl till tingsdom.i Tveta, Vista och Mo domsaga fr. o. m. 1 febr. 1958,

PERSONALNOTISER 143    31 jan. 1958 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Ove Thulin att t. v.uppehålla tingsdom.bef. i Vättle, Ale och Kullings domsaga,
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Anders Berg att t. v. uppehålla tingsdom.bef. i Gällivare domsaga,
    7 febr. 1958 förordnat ass. i Svea hovr. Erik Linder att t. v. t. o. m. 30 juni 1958 uppehålla tingsdom.bef. i Torneå domsaga.