ARVID RIBBING. Fiskearrendelag. Sthm 1957. Norstedts. 36 s. Kr. 5,50.

 

    I föreliggande arbete lämnas en redogörelse med kommentarer för den lag om fiskearrenden som trätt i kraft d. 1 okt. 1957 samt för vissa stadganden i andra författningar som beröres av den nya lagen. Vid de skilda paragraferna i fiskearrendelagen har införts de stadganden i nyttjanderättslagen, till vilka den nya lagen på flera ställen hänvisar.

C. H.

 

E. ULMER. Der Rechtsschutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendegesellschaften. München 1957. C. H. Beck. XI+ 97 s. DM 11,00.

 

    Vid det internationella expertmötet i Monaco i mars 1957 för överläggningar rörande en internationell konvention om skydd för utövande konstnärer, grammofonfabrikanter och radioföretag (se SvJT 1957 s. 511) spelade den västtyske upphovsrättsspecialisten prof. EUGEN ULMER en framträdande roll. Sitt föreliggande arbete betecknar Ulmer som en rapport och studie över det vid mötet antagna utkastet. Arbetet innehåller mera. I koncentrerad form ges här en överblick av detta invecklade problemkomplex i dess helhet och boken utgör därför en värdefull introduktion till rättsområdet överhuvudtaget. Boken rymmer även en återblick på det tidigare internationella arbetet och ett rättskomparativt avsnitt. Som vanligt hos Ulmer präglas framställningen av klarhet, objektivitet och säkert omdöme.
    I ett bihang återfinnes den engelska och franska texten till utkastet samt tysk översättning av texten och av rapporten från expertmötet.

T. H—r

 

Strafgesetzbuch. Kommentar begr. von ADOLF SCHÖNKE fortgef. von HORST SCHRÖDER. 8. neubearb. Aufl. Miinchen & Berlin 1957. C. H. Beck.XVI + 1269 s. DM 56,00.

 

    Prof. HORST SCHRÖDER, som övertagit utgivandet av den standardkommentar till den tyska strafflagen, som grundades av SCHÖNKE (se senast SvJT 1955 s. 187), har nu utgivit 8 uppl. av detta verk. Denna utgåva har omarbetats i vissa delar, t. ex. beträffande medverkan, brottskonkurrens, försök samt de subjektiva rekvisiten för brott. Arbetet har dock fortfarande kvar sin karaktär av lättillgänglig uppslagsbok rörande litteratur och rättspraxis på den tyska straffrättens område.

H. T.