Jorma Vuorio †. Docenten vid Helsingfors universitet Jorma Vuorio avled den 6 jan. 1958. Han var född i Tammerfors 1913. År 1955 disputerade Vuorio på en avhandling Työsutheen ehtojen määrääminen (Bestämmande

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 207av villkoren vid arbetsförhållande) anmäld SvJT 1957 s. 35. Avhandlingen gav honom hedersrummet som primus vid doktorspromotionen i december 1955. Vuorio har på svenska språket publicerat två uppsatser, »Om kollektivavtalets reglerande verkan i nordisk rätt» TfR 1957 s. 38—58 och »Har man skäl att arbeta med skilda arbetstagarebegrepp?» SvJT 1957 s. 219—263.
    Vuorio var en utmärkt representant för den moderna finska rättsvetenskapen. Han var väl insatt i främmande rätt och förstod att självständigt bedöma de skiftande lösningar som erbjudes av lagstiftning, praxis och teori i olika länder och att ställa in nordisk rätt i ett större sammanhang. Hans arbete präglades av lidelse för vetenskapen och rik fantasi. Hans bortgång betyder en stor förlust för nordisk forskning på arbetsrättens område.

F. S.