Den europeiska gruppen för brottsprevention och brottslingsbehandling anordnade d. 9—14 sept. 1957 möten för två arbetsutskott i Strasbourgmed Europarådet som värd. Det ena utskottet, där Sverige var representerat, sysslade med frågorna om behandlingen av brottslingar i de högre ungdomsåldrarna, för Sveriges del 18—21-årsgruppen. Det andra utskottet, där Danmark deltog, ägnade sig åt recidivisters och abnormbrottslingars behandling. Svensk delegat var byråchefen Torsten Eriksson, justitiedepartementet, med överläkaren Eva Lagerwall, Uppsala, och fångvårdsdirektören Gunnar Thurén, Skenäs, som experter. Psykologen Dick Blomberg, Roxtuna, som av sjukdom förhindrades att närvara, hade på FN:s uppdrag skrivit en uppsats om klassifikations- och behandlingsmetoder beträffande unga brottslingar samt personalens roll i behandlingsarbetet. Presidenten K. J. Schlyterhade ställt till förfogande en tryckt uppsats om tankegångarna i skyddslagsförslaget beträffande behandlingen av 18—21-årsgruppen. För svensk del kan noteras att strafflagberedningens förslag om tillsynsanstalt blev föremål för starkt intresse.
    Utskottens arbetsmaterial och sammanfattning av diskussionerna ställes till förfogande för Europagruppens kommande möte i Genéve 1958.

T. E.

 

    International Academy of Comparative Law anordnar under beskydd av den belgiska regeringen sin femte internationella kongress i Brysselunder tiden 4— 9 aug. 1958 (om den närmast föregående kongressen i Paris 1954 se SvJT 1954 s. 690). Kongressens program är uppdelat på 4 sektioner: sektion 1 för allmänna frågor, sektion 2 för civilrätt m. m., sektion 3 för handelsrätt, arbetsrätt m. m. och sektion 4 för offentlig ratt, straffrätt m. m.
    Kongressen står öppen för alla intresserade jurister. De som önska deltaga torde lämpligen anmäla detta till Institutet för jämförande rättsvetenskap, Universitetshuset, Uppsala, som även lämnar ytterligare upplysningar.

 

    Akademien för internationell rätt i Haag anordnar under tiden 7—26 juli och 4—23 augusti 1958 föreläsningar och seminarier över olika ämnen inom folkrätten och den internationella privaträtten. Avgiften för kurserna är 10 floriner. Akademien förfogar över ett antal stipendier. Ansökan om tillstånd att deltaga skall insändas till The Secretariat of the Academy, Peace Palace, Haag. Närmare upplysningar kan erhållas genom utrikesdepartementets rättsavdelning eller SvJT:s red.