208 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Svensk avdelning av International Law Association avhöll sitt årsmöte d. 5 juni 1957 i Stockholm. Vid detta möte hölls föredrag av utrikesrådet Sverker Åström över ämnet »Suezkrisen ur folkrättslig synpunkt». International Law Association avser att hålla sin nästa konferens i New York i september 1958 och inför detta möte har inom föreningen pågått visst förberedelsearbete. Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., justitierådet Emil Sandström, v. ordf., samt adv. Bertil Ahrnborg, adv. Nils Berglund, justitierådet Sigurd Dennemark, prof. Hilding Eek, riksmarskalken Birger Ekeberg, prof. Torsten Gihl, skeppsredaren Emanuel Högberg, direktören Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, ambassadören Sture Petrén, lagbyråchefen Sten Rudholm, utrikesminister Östen Undén och hovrättsrådet Hugo Wikander. — Föreningen har ca 175 medlemmar. Sekr.och kassaförv. är adv. Claes Palme, Sthm.

 

    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    10 febr. 1958 förordnat t. f. kanslichefen Paul Tammelin att i samråd med statens org.nämnd utreda frågan ang. principerna för fångv.anstalternas förseende med annan personal än tillsynspersonal,
    11 febr. 1958 entledigat överdir. Börje Lundgren från honom meddelat uppdrag såsom sakkunnig i 1954 års fastighetsbildningskomm. (s. 63),
    14 febr. 1958 entledigat ass. i Svea hovr. Gustaf Petrén från honom meddelat uppdrag att vara sekr. åt besvärssakkunniga samt förordnat honom att såsom expert biträda de sakkunniga, entledigat byrådir. Åke Krantz från honom meddelat uppdrag såsom bitr. sekr. åt de sakkunniga även som förordnat t. f. kammarrättsfiskalen Bertil Wennergren till sekr. åt de sakkunniga.
    22 febr. 1958 förordnat pres. i hovr. för Övre Norrland Mauritz Wijnbladh att utreda frågan om ett förbättrat djurskydd.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 21 febr. 1958 förordnat ass. i Svea hovr. Lars Hjerner att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 14 febr. 1958 till ass. fr. o. m. 1 mars 1958 förordnat, i Svea hovr. adj.led. Lars Jarnås, Seved Ekberg, Birgitta Adde och Ivan Hollbeck samt i hovr. för Nedre Norrland adj.led. Erik Nyman.

 

    Häradsrätterna. K. M :t har
    28 febr. 1958 beviljat häradshövd. i Mellersta Roslags domsaga Petrus Grufman avsked med utg. av juli 1958,
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Börje Smedberg att t. v. uppehålla tingsdom.bef. i Tveta, Vista och Mo domsaga.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 28 febr. 1958 förordnat t. f. vattenrättssekr. vid Söderbygdens vattendomstol Göran Atmer till vattenrättssekr. vid samma vattendomstol t. v. under tre år.

 

    Rådhusrätterna. K. M :t har
    14 febr. 1958 beviljat borgm. i Mariestad Oscar Danielsson avsked med utg.av febr. 1958,
    7 mars 1958 utnämnt e. ass. vid Gtbgs rr. Frank Witt till ass. vid samma rr.

 

Trycklov den 3/4 1958