GLANVILLE WILLIAMS. The Proof of Guilt. A Study of the English Criminal Trial. Second Edition. (The Hamlyn Lectures. Seventh Series.) London 1958. Stevens. 326 s. 20 sh.

 

    I den nya upplagan av GLANVILLE WILLIAMS förträffliga bok om den engelska kriminalprocessen (anmäld i SvJT 1956 s. 429) har jämförelserna med främmande rättssystem, bl. a. med svensk och dansk rätt, fått ett något större utrymme än tidigare; Williams nöjer sig således inte med att mera allmänt hänvisa till kontinental rätt och inte heller sätter han — som så många andra engelska författare — likhetstecken mellan kontinental och fransk rätt. I den nya upplagan har vidare framställningen om vittnesbevisningen och otillförlitligheten av detta bevismedel utbyggts ytterligare.
    Till bokens mest intresseväckande partier hör otvivelaktigt resonemangen om förtjänster och brister hos juryinstitutionen. Williams är på intet sätt blind för de senare; en domstol som i första instans består av tre juristdomare eller av en juristdomare med två — i svåra mål kanske fyra eller sex - kvalificerade lekmän som bisittare skulle enligt Williams erbjuda bättre garantier för riktiga avgöranden.

S. R.

 

V. KÖRLOF. Vattenförsörjning och avlopp. Sthm 1957. Norstedts. 288 s. Kr.29,50.

 

    Föreliggande arbete utgör kommentar till 1955 års lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, till vilken förf. medverkat på både kommitté och departementsstadiet. Därjämte redogöres för huvuddragen av de lag- och författningsbestämmelser inom vatten-, expropriations- och hälsovårdslagstiftningen som berör vatten- och avloppsfrågorna.
    Bestämmelserna i 1955 års lag är ganska allmänt avfattade. Detta är ur flera synpunkter fördelaktigt, men avsaknaden av detaljregler torde medföra att lagens förarbeten bli av stor betydelse vid den praktiska tillämpningen. KÖRLOFS kommentar, som på ett lättillgängligt sätt presenterar motiven, bör bli ett värdefullt hjälpmedel för kommunalmän och andra som i det praktiska livet sysslar med dessa frågor.

P. B.

 

Current legal problems 1957. Ed. by GEORG W. KEETON and GEORG SCHWARZENBERGER on behalf of the Faculty of Laws, University College, London. Vol. 10. London 1957. Stevens. VII + 313 s. 35 sh.

 

    Förenämnda årsbok, som härmed uppnått sin tionde årgång, har allmänt tillvunnit sig välförtjänt uppskattning på grund av sin höga standard.

LITTERATURNOTISER 243    Liksom i fråga om närmast föregående volym (jfr SvJT 1957 s. 35) fängslar prof. POWELLS bidrag kanske mer än något annat. I en essä med rubriken »The Unreasonableness of the Reasonable Man» analyserar han det även i vårt land livligt debatterade problemet om abstraktionen bonus paterfamilias såsom måttstock vid eulpabedömningen. Hans tes är följande. Redan själva beskrivningen av den gode familjefadern såsom reasonable rymmer rentspråkligt en sådan mängd olika, delvis mot varandra stridande betydelser, att fältet måste bli ganska fritt för anläggande av snart sagt vilken bedömning som helst. »The reasonable man» är inte den som handlar förnuftigt, den som gör som folk gör mest e. d., utan den som domaren faktiskt uppställer åt sig som måttstock, varken mer eller mindre. »I was reminded that some months ago. Master Diamond and I were about to cross a busy road when I remarked: 'We must now use the care of the reasonable man.' He said: 'He doesn't exist, does he?' I replied: 'I doubt it.' But we still crossed the road safely.»
    Årgången innehåller vidare en rad intresseväckande uppsatser i familjerätt, arbetsrätt, straffrätt, fastighetsrätt, immaterialrätt, transporträtt och slutligen internationell rätt. Till tjänst för läsarna har tioårsjubileet markerats genom bifogandet av ett nyttigt samlingsregister, omfattande de hittills utkomna årgångarna.

K. G.