Ur nordiska tidskrifter
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 5—6/1957. HÅKAN STRÖMBERG, Nådefrågor inför regeringsrätten, s. 233—251. — SIGURD RIETZ, Stadsplans rättsverkningar, s. 252—261. — BENGT WIESLANDER, Allmänna verksstadgan, s. 269—273. — HÅKAN STRÖMBERG, Avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, s. 273—280. KARL G. SAMUELSON, Condictio indebiti i lönefrågor, s. 281—285. — OLLE BROSTRÖM, Om äganderätten till vrak efter kronans fartyg, s. 285—288.
    Juristen. Nr 1. J. TROLLE, Om Dommeres Erstatningsansvar, s. 1—18. Nr 4. JENS JERSILD, Et engelsk og et dansk forslag om bekæmpelse af prostitution, s. 23—34. — STIG JØRGENSEN, Forsikring og erstatning, s. 35—42. Nr 7. H. ANDRUP, Om dambrugs og andre anlægs retsbeskyttelse mod indgreb i vandtilstrømningen, s. 105—128. Nr 9. AXEL H. PEDERSEN, Processuelle omsvøb, s. 149—166. Nr 11. K. A. FRØBERT, Om fogeddekreters retskraft, s. 185—199.BJARNE FRANDSEN, Motorførerens medansvar for egen skade, s. 200—205.—A. VINDING KRUSE, Anm. av J. Gvnter Petersen, Ansvarsfraskrivelse, s. 206—225. Nr 13. ADAM VESTBERG, Patienters med vilje som forudsætning for lovligheden af lægelige indgreb, s. 253—267.
    Juristngtt. Nr 2. CECIL HAMMARBERG, Kriminalstatistiken av i dag, s. 26—29. Nr 4. BERTIL ADÉLL, Socialstyrelsen och domstolarna, s. 70—71, 76. Nr 5. BENGT WIESLANDER, Socialstyrelsen och domstolarna — genmäle, s. 84—85.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. H. 3—4/1957. STEN TENGELIN, Den illojala konkurrensen i blickpunkten, s. 137—146. — HALVAR KHENNET, Om patentanspråken och enhetligheten, s. 147—158. — GUNNAR KARNELL, Om rättsligt skydd för melodier, s. 159—174. — ULF BROOMÉ, Auktorrättsliga spörsmål rörande magnetofoninspelning, s. 175—193. — P. O. LANGBALLE, Provisorisk patentudstedelse som retsgrundlag i indgrebssøgsmål?, s. 194—196. —Ur dansk, finsk, norsk och svensk praxis, s. 209—248.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 4/1957. CHR. L. THOMSEN, Atomenergikommissionens første år, s. 295—312. —- FINN TENNFJORD, Mot en europeisksosial-politik, s. 313—325. — J. GARDE, Selvpensionisterne og obligationsudstederne, s. 326—342. — STIG BERGSTRÖM, Samverkande svensk-norsk gränskontroll, s. 354—361. — H. BAHR, Norske høyesterettsdommer av administrativinteresse, s. 362—382.
    Nordisk försäkringstidskrint. H. 1. K. N. CHRISTOFFERSEN, Lovgivningen om forsikringsvirksomhed i Danmark, s. 1—10. — ERLAND CONRADI, Reformerad nordisk trafikförsäkring, s. 11—23. — HENNING BRUCE, Från sjuk- och olycks-

244 LITTERATURNOTISERfallsförsäkringsnämndens verksamhet, s. 29—47. H. 2. ARVID ELFVERSON och NILS NATT OCH DAG, Synpunkter på konkurrensförhållandena inom livförsäkringsbranschen, s. 81—108. — STIG JÖRGENSEN, Personskade og grundsætningenom fuld erstatningspligt, s. 109—120. HALVAR LECH, Ersättning för invaliditet och förlust av försörjare, s. 121—131. — J. TROLLE, Forsikringsaftalelovens § 25 og Forsikringspolicer med Ret til Bonus, s. 139—148.
    Nordisk kontakt. H. 2, 4. ARNE WÅHLSTRAND, Kommunal självstyrelse i Norden, I s. 57—59, II s. 165—169.
    Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. Nr 2. SVEN ARNE ERIKSSON och TORSTEN ROMANUS, Fingerblommemönstrens kvalitativa värde — En variationsanalys, s. 25—45.
    Nordisk Tidsskrift for International Ret og Jus Gentium. Vol. 27, Fasc. 3—4 (1957). Isi FOIGHEL, Nationalization (forts.), s. 143—213. — NICOLAI AALL, Nogle praktiske erfaringer fra mit arbeid i de særlige domstoler i Shanghai, s. 214—233. — JACOB SUNDBERG, Om lagarnas krig, s. 224—264. — TORKEL OPSAHL, Towards the Rule of International Law in High Seas Fisheries, s. 265—322.
    Pris- och kartellfrågor. H. 2. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s. 129—144.
    Skattenytt. Nr 4. O. LJUNGBERG, Några tankar kring frågan om skönstaxering i anledning av rörelseidkares bristfälliga bokföring, s. 105—115. — Bo LAGERGREN, Kammarrättsprocessen, Reflexioner och reformtankar, s. 116—127.
    Sociala meddelanden. Nr 3. DICK BLOMBERG, Ungdomsvårdsskoleelevers återanpassning, s. 141—157.
    Social-medicinsk tidskrift. H. 2. RAGNAR SCHULZE, Psykodramatisk återanpassningsterap i på ungdomsvårdsskolor, s. 54—55.
    Statistisk tidskrift. H. 2. Brottsligheten 1957, s. 85—86, 104—105.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 1. HANS MEIJER, Blev Norge självständigt genom Kieltraktaten?, s. 1—24. — GUSTAF PETRÉN, Avgången statsrådsledamots återinträde i riksdagsutskott, s. 79—85.
    Svensk Skattetidning. H. 10/1957. ERIK EKLUND, Nyheterna i 1956 års taxeringsförordning, s. 328—346. — J. BRATT, Dödsbobeskattningen än en gång, s. 347—353. H. 1—2. E. G. LEKSELL, Taxeringsmyndighetens ansvar, s. 2—15.
    Svenska Stadsförbundets Tidskrift. H. 2. CARSTEN WELINDER, Markvärdestegringen ur kommunal synpunkt, s. 39—45.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 5/1957. ALF ROSS, Om så kaldt delegationaf lovgivningsmakt, s. 372—418. — FR. VINDING KRUSE, Kan man ved testamente overlade en anden person at vælge sin arving?, s. 419—425. — VILHELM AUBERT, Rettsdogmatikk og sosiologi, s. 426—428. — AKSEL H. HILLESTAD, Om såkaldte praktiske slutninger, s. 429—431. — KARSTEN GAARDER, Fra den norskehøyesteretts praksis i 1956, s. 432—454.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 1. HANS SAXÉN, Om förmedlingsprovision vid köp, s. 1—59. — Bo PALMGREN, Formkravens egna »formkrav», s. 60—71. — TORE MODEEN, Till frågan om vilken rätt i fast egendom inteeknat ackomodations skuldebrev medför, s. 72—88. — Berndt Goden HIELM, Om realisation av pantskuldebrev, s. 89—98.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 6. N. SKRIVER SVENDSEN, Votering og afstemning i Højesteret, s. 13—21. — KNUD ILLUM, Stemmeværkers Ret til Vand, s. 21—24. Nr 8. P. SPLETH, Den lovpliktige motoransvarsforsikrings regres ogbetænkningen fra det af Justitsministeriet ved skrivelse af 24. februari 1952 nedsatte udvalg, s. 25—35. Nr 12. J. TROLLE, Yderligere Bemærkninger om Afstemningsmaaden i Højesteret, s. 53—64. Nr 15. FL. TOLSTRUP, Omfatter statens forkøbsret andet end køb?, s. 69—73. — KNUD ILLUM, Om Vandforsyningens Beskyttelse mod Forurening af Grundvandet, s. 76—80.

C. H.