Förslag till ny varumärkeslag, avsedd att ersätta 1884 års starkt föråldrade lagstiftning, har framlagts av varumärkes- och firmautredningen (SOU 1958: 10). Förslaget är resultatet av nordiskt samarbete, och i väsentliga delar överensstämmande lagutkast föreligga även i Danmark, Finland och Norge.
    I det svenska förslaget bryter man nu med den i gällande varumärkeslagtämligen ensidigt betonade principen om registreringen såsom konstitutiv föruppkomsten av ensamrätt till varumärke. Sålunda förordas att ensamrätt skall kunna vinnas både genom registrering och genom s. k. inarbetning. Även om dessa rättsgrundande omständigheter enligt förslaget i princip bli likvärdiga, medför dock registreringen såväl praktiska som vissa legala fördelar för märkeshavaren. Man har därför räknat med att proportionen registrerade märken framdeles skall bli minst lika stor som för närvarande. Det är nu ej ovanligt att i varumärkesprocesser vid sidan av varumärkeslagen åberopas jämväl bestämmelsen om illojal användning av kännetecken i 9 § av 1931 års lagmot illojal konkurrens, vilket i praxis stundom lett till rätt egenartade resultat.1 Genom att förslaget ger samma intrångsskydd för inarbetade varumärken — vare sig registrerade eller ej — som för registrerade blir det i framtiden obehövligt att såsom nu på ett och samma förfarande samtidigt applicera regler av systematiskt helt skiljaktig karaktär. Med anledning härav föreslås också sådan ändring i 9 § konkurrenslagen att denna ej skall vara tillämplig då kännetecken är skyddat enligt varumärkeslagen.
    Enligt förslaget vidgas kretsen av rättssubjekt, berättigade till varumärkesskydd. Särskilt må nämnas att även sådana företag som i sin verksamhet endast tillhandahålla vissa tjänster — men däremot ej handla med varor —föreslås få rätt till skydd för sina märken, s. k. servicemärken, enligt samma grunder som skola gälla i fråga om varumärken i trängre mening.
    Föremålet för registreringsskydd är enligt förslaget varumärke. Sådant kan utgöras av figurer, ord, bokstäver eller siffror ävensom av säregen utstyrsel av varor eller deras förpackning. Att dylik s. k. varnutslyrsel är att hänföra till varumärke — och till följd därav kan få registreringsskydd — är en viktig nyhet jämfört med gällande rätt. Även de nyssnämnda servicemärkena falla i förslaget inom begreppet varumärke.
    Vissa kännetecken, som falla utanför förslagets varumärkesbegrepp och därför ej bli skyddade genom registrering, nämnas uttryckligen såsom föremål för inarbetningsskydd. Bland dessa må särskilt nämnas i reklamen brukade slagord (slogans). Med det svenska förslaget på denna punkt överensstämmer det finska, medan däremot enligt de danska och norska utkasten även slogans kunna vara registrerbara varumärken.
    Då förslaget angiver varumärkesrättens innehåll — i huvudsak en ensamrätt för innehavaren att använda märket såsom kännetecken för varor eller tjänster — lämnas även förtydligande regler om ensamrättens innebörd, dels då annans märke åberopas av någon som tillhandahåller icke-originala reservdelar eller tillbehör lämpade för märkeshavarens vara och dels då vissa väsentliga förändringar genom bearbetning, reparation eller liknande vid

 

1 Jfr t. ex. NJA 1956 G 123 = N1R 1956 s. 44 DJUNGELOLJA.

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET 251tagits med varan av annan än märkeshavaren och denna därefter tillhandahålles i reparatörens eller hearbetarens rörelse.
    Normalt föreslås varumärkesskyddet begränsat till samma eller liknande varuslag som dem för vilka märket är registrerat eller inarbetat. Dock skolade mest kända märkena kunna åtnjuta ett vidare skydd (》Kodak-doktrinen»).
    I fråga om registreringsförfarandet märkes att registrering föreslås skolaske enligt ett särskilt varuklassystem samt att ansökningarna enligt förslaget skola kungöras innan de bifallas. Förutsättningarna för registrering föreslås också i vissa avseenden uppmjukade; bl. a. möjliggör förslaget registrering av deskriptiva märken som genom användning fått sekundär betydelse.
    Slutligen må nämnas att betänkandet innehåller förslag till särskild lag om kollektivmärken samt till ny lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.

C. U.