Översyn av sjölagstiftningen. Justitieministern, statsrådet Lindell, hard. 21 mars 1958 med stöd av K M:ts bemyndigande d. 31 januari 1958 tillkallat sakkunniga för att i samarbete med motsvarande sakkunniga från övriga nordiska länder verkställa en översyn av sjölagstiftningen och därmed sammanhängande frågor (se s. 271). Ordförande i utredningen är justitierådet Erik Hagbergh.
    Bland de frågor som utredningen har att taga upp till övervägande pekar justitieministern i direktiven bl. a. på registreringen av fartyg (det ifrågasättes om icke möjlighet bör öppnas till registrering även beträffande flytdockor, pontonkranar och liknande ofta värdefulla objekt, varigenom dessa kunde göras till föremål för inteckning), fördelningen av förluster vid gemensamt haveri, bärgningsreglerna, bortfraktares ansvar för gods (bl. a. ansvaret för person- och lastbilar som jämte förare och last transporteras med bilfärjor eller andra fartyg), dispaschförfarandet samt bestämmelserna om sjöförklaring och sjöförhör. Beträffande sistnämnda spörsmål framhålles att anledning kan finnas att begränsa den i Sverige gällande offentligheten vid sjöförklaring och sjöförhör i förhållande till stater som icke uppfyller samma krav på offentlighet som det svenska förfarandet. Utredningen bör vidare uppmärksamma de lagstiftningsproblem som uppkommer vid en svensk anslutning till de vid 1952 års Brysselkonferens utarbetade konventionerna angående dels civil domsrätt i tvister rörande fartygskollisioner, dels straffrättslig domsrätt i anledning av fartygskollisioner och dels kvarstad å fartyg och till den vid 1957 års Brysselkonferens antagna konventionen rörande begränsning av redareansvar.

S. R.

 

    Översyn av mönsterskyddslagstiftningen. Med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 7 febr. 1958 har justitieministern, statsrådet Lindell, d. 24 mars 1958 tillkallat sakkunniga för att verkställa översyn av mönsterskyddslagstiftningen och därmed sammanhängande frågor. Prof. Seve Ljungman har utsetts till ordförande i utredningen (se s. 271).
    I direktiven för utredningen framhåller justitieministern, att vår nuvarande lagstiftning, 1899 års mönsterskyddslag, endast i speciella avseenden och i begränsad omfattning lämnar skydd för industriella mönster och modeller. Om utredningen ger vid handen att ett utvidgat mönsterskydd ur samhällets synpunkt är att förorda, bör övervägas huruvida skyddet liksom hittills bör omfatta enbart prydnadsmönster eller om även mönster med

252 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETETpraktiskt syfte bör skyddas. I anslutning härtill bör övervägas spörsmålet om en särskild skyddsform för enklare konstruktioner. Vid den närmare utformningen av mönsterskyddet måste också övervägas vilka krav på nyhet, egenart etc. som bör uppställas. Vidare bör övervägas om mönsterskyddet skall grundas på registrering eller icke samt en ev. registreringsprövningsomfattning. Bland övriga frågor som bör uppmärksammas vid utredningen nämnes i direktiven bl. a. frågorna om skyddstidens längd och om arbetsgivares rätt till mönster som framställts av arbetstagare.

S. R.