Ur Svensk författningssamling J958
8—19. Lag 10 jan. 1958 om ändring i rättegångsbalken samt följdförfattningar.
47. Lag 21 febr. 1958 om fortsatt giltighet av lagen d. 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.
48. Lag s. d. ang. fortsatt giltighet av lagen d. 21 dec. 1949 (nr 655) med särskilda bestämmelser om utskrivning från sinnessjukhus.
52. Lag 28 febr. 1958 om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente.
54. Lag 21 febr. 1958 om förlagsinteckning i vissa oljelager.
56. KK 28 febr. 1958 om ändrad lydelse av 2 § kung. d. 17 juni 1943 (nr 365) ang. häradshövdings förvaltning av expensmedel m. m.
57. KK 14 febr. 1958 ang. ändrad lydelse av 2 och 3 §§ kung. d. 31 okt. 1947 (nr 848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater.
58. KK 28 febr. 1958 om ändrad lydelse av kung. d. 18 april 1935 (nr 134) ang. tillämpning av lagen d. 6 mars 1899 (nr 12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut.
60. KF s. d. om ändrad lydelse av 4 och 5 §§ förordningen d. 12 juli 1878 (nr 24 s. 21) ang. ersättning till förrättningsmän för utmätning i enskilda mål samt till stämningsmän m. m.
66. Lag s. d. om ändrad lydelse av 11 kap. 4 § vattenlagen.
67. KK s. d. om antalet vattenrättsnämndemän.
85. KF d. 14 mars 1958 om ändrad lydelse av 98 § taxeringsförordningen d. 23 nov. 1956 (nr 623).
110. Strålskyddslag 14 mars 1958.
113. KK 28 febr. 1958 om ändring i stadgan d. 29 juni 1950 (nr 401) ang. statsdepartementen.
114. KK s. d. ang. beslutad ändring i regeringsformen.
115. Lag s. d. ang. tillägg till lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl.Maj :ts regeringsrätt.
122. KK 21 mars 1958 ang. tillämpning av en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge träffad överenskommelse om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna.
123. KK s. d. ang. ikraftträdande av lagen d. 30 dec. 1957 (nr 697) om ändring i utlänningslagen d. 30 april 1954 (nr 193).
124. KK s. d. om ändring i utlänningskungörelsen d. 4 juni 1954 (nr 457).
134. Lag 14 mars 1958 ang. ändring i lagen d. 19 maj 1944 (nr 219) om djurskydd.
139. Lag 28 mars 1958 med vissa bestämmelser om kommunalval för perioden 1959—1962 m. m.

S. R.