Interneringsnämnden. Enligt interneringsnämndens berättelse för år 1957 (ang. 1956 se SvJT 1957 s. 361) har nämnden under 1957 prövat 389 mål beträffande ifrågasatt förvaring, därav 4 rörande kvinnor. Förvaring tillstyrktes av nämnden och ådömdes av domstol i 255 mål (därav 3 beträffande kvinnor), tillstyrktes men blev ej ådömd i 14 (0) mål, avstyrktes och ådömdes icke i 105 (0) mål samt avstyrktes men blev ådömd i 12 (1) mål. I 3 (0) fall hemställde nämnden om sinnesundersökning. Något mål angående ifrågasatt internering har icke prövats av nämnden under året.
    Under 1957 har på prov utskrivits 239 (2) förvarade. 118 (3) personer har nyintagits för förvaring, 134 (1) återintagits efter domstols dom och 65 (0) återhämtats efter beslut av nämnden. I årsberättelsen redovisar nämndenantalet under åren 1946—1957 utskrivna på prov och antalet av dessa som återhämtats, återintagits eller dömts alt undergå straffarbete eller fängelse under första, andra, tredje, fjärde eller femte året efter utskrivningen på prov. Redovisningen avser endast första återfall i brott. Återfallsprocenten blir enligt denna redovisning 70,9 %.
    Vid årets slut var intagna 508 (4) förvarade. Under 1957 har icke någon internerad varit intagen å säkerhetsanstalt.

C. 11.