NOTISER

   Fastighetsboksarbetet. I SvJT 1954 s. 558 lämnades senast en redogörelseför arbetet med uppläggande av nya fastighetsböcker för landet. I nedanstående tabell har en sammanställning gjorts av domsagornas uppgifter om arbetsresultatet för fyraårsperioden 1954—1957 samt ställningen vid periodensingång och utgång.

Hovrätter

Antal upplagda fastigheter

Återstod att överföra

Antal domsagor i vilka arbetet

1954 1955 1956 1957 1/1 1954 1/1 1958

slutförts

ej slutförts

Svea 5 679 2 597 3 503 3 523 72 000      59 690         25 10
Göta 3 156 614 1 148 847   10 000 5 256 19 7
 Skåne och Blekinge 3 189 1 576 1 528 2 886 5 300 329 14 3
 Västra Sverige  — 15
Nedre Norrland 275 354 462 70 1 168 11 3
Övre Norrland 171 1 256 393 99 3 700 1544 6 4
Summa 12195 6 318 6 926 7 817 91070 67 987 90 27

    I fråga om de sålunda redovisade uppgifterna må erinras, att domsagorna i Hälsingland från och med den 1 juli 1954 överflyttats från Svea hovrätts till hovrättens för Nedre Norrland domsområde. Den enligt tabellen bristande överensstämmelsen mellan antalet under fyraårsperioden upplagda fastigheter och de redovisade återstoderna ännu icke överförda fastigheterberor i övrigt dels på att felaktigheter förelegat i tidigare lämnade uppgifter rörande antalet fastigheter i vissa domsagor dels ock på att de under perioden färdigställda uppläggen i stor utsträckning avse nybildade fastigheter.
    Såsom framgår av tabellen har fastighetsboksarbetet avslutats i 90 av landets 117 domsagor. Enligt senast inkomna uppgifter beräknas arbetet under år 1958 vara avslutat i ytterligare ca 5 domsagor. I sammanhanget bör framhållas, att arbete pågår med uppläggande av nya fastighetsböcker enligt lösbladssystem i städerna Strängnäs, Söderköping, Sölvesborg och Falköping, vilka i judiciellt avseende förenats med domsaga (Livgedingets, Hammarkinds etc., Listers och Sölvesborgs resp. Vartofta och Frökinds domsaga). Med undantag av Listers och Sölvesborgs domsaga är arbetet sedan flera åreljest avslutat i dessa domsagor. I tabellen har bortsetts från nämnda städer.
    Såsom framgår av de nu framlagda uppgifterna i jämförelse med de senast redovisade har antalet per år färdigställda upplägg ytterligare kraftigt sjunkit under de tre sist förflutna åren. Den fortsatta nedgången i arbetsresultatet, trots justitieministerns erinringar, torde alltjämt vara att tillskriva dels bristen på kvalificerad arbetskraft, dels det omfattande arbete som kräves för överförande till nya upplägg av de fastigheter som ännu kvarstå i gamla böcker.

ThW

 

1 Därav ca 66 000 inom Kopparbergs län.

2 Därav ca 57 000 inom Kopparbergs län.